את הסדר המלא על נספחיו ניתן למצא במשרד כ"ב התובע הייצוגי

הסכם פשרה מתוקן

ת"צ (מחוזי מר') 6179-03-22 נתנאל צדוק נ' צומת ספרים 2000 שותפות מוגבלת

                 

שנערך ונחתם ברמת-גן, ביום 13 לחודש נובמבר שנת 2023

ב י ן

נתנאל צדוק ת.ז. 311459317

באמצעות ב"כ עוה"ד צביקה מצקין

מרח' ז'בוטינסקי 33, בניין התאומים 1, קומה 2

רמת-גן 5251107

טל': 03-5552515; פקס: 03-5552516

 

ובאמצעות עוה"ד משה רוזנפלד

מצד אחד;

ל ב י ן  

צומת ספרים 2002 שותפות מוגבלת  550211577

באמצעות ב"כ עוה"ד נועם מחלב ו/או קובי בר און

ממשרד פורת מחלב בר-און, ושות'

מרחוב בר-כוכבא 16 בני ברק

טל': 03-6292623; פקס: 03-6292624                                       מצד שני;

 

הואיל:       וביום 3.3.2022 הגיש נתנאל צדוק (להלן: "התובע המייצג" או "המבקש") לבית המשפט המחוזי מרכז תובענה ובצידה בקשה לאשרה כתובענה ייצוגית כנגד צומת ספרים 2002 שותפות מוגבלת  550211577 (להלן: "צומת ספרים" או "המשיבה") אשר עיקרן, בטענות הנוגעות להפרת זכות השבה כספית בעת ביטול עסקה לפי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "תקנות ביטול עסקה") (להלן, בהתאמה: "התובענה" ו- "בקשת האישור");

והואיל:      וטענת המבקש במסגרת התובענה ובקשת האישור, היא, בתמצית, כי המשיבה הפרה את תקנות ביטול עסקה בכך שלא אפשרה למבקש וליתר חברי הקבוצה השבה כספית בעת ביטול עסקה אלא רק אם הביטול נעשה עד 48 שעות לאחר ביצוע עסקת היסוד, בעוד שכלל ברירת המחדל לפי תקנות ביטול עסקה הוא כי השבה כספית בגין ביטול עסקה תתאפשר עד 14 ימים לאחר ביצוע עסקת המקור, ככל שמדובר בטובין ארוזים שמחירם מעל ל-50 ש"ח;

והואיל:      לטענת המבקש הוא סורב על ידי המשיבה לקבלת החזר כספי בגין ביטול עסקה שביצע למרות שטרם חלפו 14 ימים ולמרות שהביא את המוצר עימו לחנות כשהוא באריזתו המקורית ואינו פגום לפי דרישת תקנות ביטול עסקה. לטענת המבקש הוצע לו זיכוי או ביצוע החלפה במקום החזר כספי. לטענת המבקש סירוב זה להשבה כספית לאחר חלוף 48 שעות מביצוע עסקת היסוד הינה מדיניות שיטתית של המשיבה כעולה מהקלטות חוזרות ונשנות שביצע המבקש בכשני שלישים מסניפי צומת ספרים ברחבי ישראל, שם הודגש על ידי המוכרנים ואף על ידי מנהלי משמרת כי השבה כספית תתבצע עקב ביטול עסקה עד 48 שעות בלבד;

והואיל:      ובתגובת המשיבה לבקשת האישור נטען כי המדיניות הנטענת בבקשה לאישור אינה המדיניות של המשיבה וכי המשיבה מאפשרת ביטול עסקה והשבת תמורה כספית בהתאם לתקנות ביטול עסקה, אף עד 14 ימים לאחר ביצוע עסקת היסוד במוצרים מתאימים ובהתאם לסייגים המותרים בתקנות ביטול עסקה. לטענת המשיבה, בקשת האישור מבוססת על מקרה אחד ויחיד המהווה טעות נקודתית. לטענת המשיבה השיחות המוקלטות שהציג המבקש הן תוצר של מקבץ טעויות של מוכרנים מתחלפים בחנויות וטעויות אלה אינן מגבשות מדיניות. לתמיכה בטענתן זו הציגה המשיבה שלטי מדיניות החזרת מוצרים התלויים בסניפיה ומנוסחים באופן שלטענתה תואם את תקנות ביטול עסקה. עוד הציגה המשיבה ראיות לביצוע החזרים כספיים שלטענתה בוצעו עד 14 ימים לאחר ביצוע העסקה ועקב רצון הלקוחות לממש את זכות הביטול בהתאם לתקנות ביטול עסקה. כמו כן טענה המשיבה כי ממילא רוב המוצרים הנמכרים על ידה הם מסוג המוצרים שתקנות ביטול עסקה אינם מאפשרים החזר כספי בגינם, כגון ספרים ועיתונים. עוד הוסיפה צומת ספרים בתגובתה כי לאחר הגשת הבקשה לאישור חודדו הנהלים בעניין ביטול עסקה וביצוע החזר כספי. לבסוף הדגישה צומת ספרים כי יש קושי לנהל את בירור ההליך במתכונת ייצוגית מאחר שישנן שאלות אינדיבידואליות שיש לבחון לגבי כל חבר קבוצה בקשר לקיום התנאים והסייגים הקבועים בתקנות ביטול עסקה וכן יש קושי לאתר את חברי הקבוצה.

והואיל:      ובתשובת המבקשת לתגובת המשיבה לבקשת האישור נטען כי לא ניתן לקבל בנסיבות העניין טענה להתרחשותה של טעות נקודתית שכן השיחות המתומללות שצורפו לבקשת האישור יוצרות פסיפס ראייתי המגבש מסה קריטית של הפרות חוזרות ונשנות המצביעות על כך כי מדיניות הרשת שונה מזו המוצהרת על ידה בשלטי החזרת מוצרים וכי לכל הפחות אופן הכשרת המוכרנים רשלני ולוקה בחסר באופן המגבש את אחריות הרשת כלפי צרכניה. זאת ועוד, נטען כי בבדיקה חוזרת שביצע המבקש בשיחות מוקלטות שתמליליהן צורפו לתשובת המבקש לתגובת המשיבה, עולה כי אותו חידוד נהלים נטען לא תרם לקידום התנהלות הרשת שכן תועדו הפרות חוזרות ונשנות של תקנות ביטול עסקה אף לאחר הגשת תגובתה של צומת ספרים לבקשת האישור. כמו כן נטען על ידי המבקש בתשובתו כי האסמכתאות שצורפו על ידי המשיבה לתגובתה לבקשת האישור אינם מלמדים על השבה כספית בהתאם לתקנות ביטול עסקה, בין היתר, משום שהמשיבה לא הציגה את פרטי עסקות היסוד שביחס אליהן נטען כי האסמכתאות תומכות בהשבה כספית.

והואיל:      וביום 22.9.2022 התקיימה ישיבת קדם משפט בפני בית המשפט הנכבד (כבוד השופטת י' מושקוביץ) ובאותה הישיבה שיקף בית המשפט את הסיכונים והסיכויים לכל צד. באותה ישיבה גרס בית המשפט הנכבד כי לאור הראיות הלכאוריות שהוצגו קיימת בעיה בנסיבותיו של תיק זה לקבל טענתה של צומת ספרים לטעות נקודתית. מנגד גרס בית המשפט הנכבד כי לא ניתן לתבוע כסעד את כל התמורה ששילם צרכן בעד המוצר, שכן נעשה על פניו שימוש במוצר ולחלופין בזיכוי שהונפק ללקוח. בנסיבות אלה גרס בית המשפט הנכבד כי על הצדדים לקיים גישור.  

והואיל:      שהצדדים קיימו גישור בפני עו"ד ניר אמודאי במסגרת המשכן לבוררות ופתרון סכסוכים, ובתום גישור בו נדונו נתונים שהציגה המשיבה ושוקפו סיכויי וסיכוני ההליך, גיבשו הצדדים מתווה פשרה הולם לטובת הקבוצה בהמלצת המגשר ובליוויו.

והואיל:      שבעת שהגיש המבקש את תובענתו היה המבקש בדעה, כי היה בידו להראות עילת תביעה המתאימה להתברר בדרך של תובענה ייצוגית, אך יחד עם זאת בשל העובדה כי יש ביכולת הצדדים להגיע לידי הסכמה ראויה שתחסוך ההתדיינות במסגרת התובענה שבכותרת, סבור המבקש, כי הדרך ההולמת והראויה לסיום הסכסוך היא בעריכתו של הסדר פשרה עם המשיבה;

והואיל:      וחרף סברתה של המשיבה, כי יש באמתחתה טענות הגנה ראויות רבות אשר יהא בכוחן להתמודד הן עם הטענות לגופן והן עם עצם ההליך הייצוגי,  סבורה המשיבה כי אין זה נכון מבחינת מיצוי משאבי הצדדים להמשיך ולנהל הליך משפטי ייצוגי בעניין, וכי הדרך ההולמת והראויה לסיום הסכסוך היא בעריכתו של הסדר פשרה עם המבקשת לטובת כלל קבוצת התובעים, כל זאת מבלי להודות לאיזו מבין הטענות של המבקש ומבלי שיהיה בכך ליטול אחריות להפרת דין כלשהי;

והואיל:      והצדדים סבורים, כי בנסיבות דנן, אימוץ הסכם פשרה ברוח הצעת המגשר הינו הדרך היעילה וההוגנת לסיום המחלוקת לטובת הכלל, מבלי שמי מהצדדים יודה בטענות הצד האחר ו/או יודה בחבות כלשהי; ובהינתן הערות בית המשפט הנכבד מדיון מיום 23.5.2023 בייחס להסכם פשרה המקורי;

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1.                  מבוא, הגדרות, נספחים וכותרות

1.1.             המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2.             חלוקת הסכם זה לסעיפים, ומתן הכותרות לסעיפים, נעשו לשם הנוחות בלבד, ואין לייחס להם כל משמעות בפרשנות ההסכם.

1.3.             בהסכם זה תיוחס למונחים הבאים הפרשנות המופיעה בצדם:

"המבקש"

-

נתנאל צדוק.

 

"המשיבה"

-

צומת ספרים 2002 – שותפות מוגבלת.

 

"בית המשפט"

-

בית המשפט המחוזי מרכז.

"ב"כ התובע המייצג"

-

עוה"ד צביקה מצקין ומשה רוזנפלד, שפרטיהם צוינו בכותרת הסכם זה.

"ב"כ המשיבה"

-

עוה"ד נועם מחלב ו/או קובי בר און ממשרד פורת מחלב בר-און, ושות'.

"ויתור וסילוק"

-

ויתור סופי מלא ומוחלט של כל אחד מחברי קבוצת התובעים כהגדרתה להלן על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או זכות מכל מין ו/או סוג שהוא הנוגעים לענייני התביעה, וביחס לכל הליך משפטי ו/או מעין משפטי (ובכלל זה הליך בוררות) ו/או תביעה הקשורים במעשים והמחדלים הנטענים בתביעה כלפי המשיבה.

"עילות התביעה"

-

כל הנושאים, הטענות, העילות, ההקשרים והעניינים עליהם נסובה התביעה, ולרבות כל ענין ו/או עילת תביעה ו/או עובדה עליהם מתבססת ו/או נשענת התביעה (בגין כל אלה יהיה ויתור וסילוק, כהגדרתו לעיל).

"קבוצת התובעים"

-

כלל לקוחות המשיבה בשבע השנים שקדמו להגשת הבקשה לאישור שנמנעה מהם הזכות לבטל עסקה במהלך התקופה הנקובה בתקנה 2 לתקנות ביטול עסקה ולקבל החזר כספי לפי תקנה 3 לתקנות ביטול עסקה, ואשר עמדו בדרישות הדין לצורך כך, בין שרכשו בחנויות הפיסיות של צומת ספרים ובין אם באתר הסחר המקוון שלה.

"המועד הקובע"

-

14 ימים לאחר אישור הסכם הפשרה ע"י בית משפט הנכבד.

"החוק"

-

חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.

1.4.             נספחיו של ההסכם הינם כדלקמן:

נספח א'

 

נוסח מודעה לציבור שתפורסם לפי סעיף 25(א)(3) לחוק ("המודעה הראשונה").

נספח ב'

 

נוסח מודעה לציבור שתפורסם לפי סעיף 25(א)(4) לחוק ("המודעה השניה").

נספח ג'

 

נספח ד'

 

 

 

 

תצהירים מטעם הצדדים ובאי כוחם.

 

מכתב מלווה מהמגשר אודות סבירות והגינות ההסכם

2.                  הצהרות הצדדים

2.1.             הצדדים מצהירים, כי אין כל מניעה - חוקית, חוזית ו/או אחרת, להתקשרותם בהסכם זה, ולקיום חיוביהם על פיו במלואם ובמועדם, הכל בכפוף לאישור בית המשפט המוסמך.

2.2.             הצדדים מצהירים, כי פשרה זו נעשית לפנים משורת הדין, וכי אין בהתקשרותם בהסכם זה משום הודאה מצד מי מהם ו/או מטעמם בטענה ו/או דרישה כלשהי של משנהו שנטענה בכתבי בי-הדין, ובהתאם - כי מילוי ההתחייבויות על פי הסכם זה נעשה מבלי להודות באחריות כלשהי ו/או בטענה כלשהי כנגד המשיבה בכל הקשור לתביעה.

3.                  הפשרה

3.1. מבלי להודות בכל חבות ו/או אחריות ו/או הפרה של המשיבה, הוסכם בין הצדדים כדלקמן, הן לגבי הפיצוי לקבוצה והן לגבי האסדרה העתידית:

פיצוי בדרך של סעד לטובת הציבור:

3.1.1.                     קיים קושי באיתור חברי הקבוצה על מנת לבצע כלפיהם השבה כספית, ובכל מקרה, השבה כספית איננה אפשרית בהנחה שחברי הקבוצה כבר עשו שימוש במוצרים שאותם רכשו מהמשיבה ושבגינם עומדת אפשרות לקבל החזר כספי. כך, למשל, וכפי שנטען על ידי המבקש, חלק מהקבוצה הם אותם לקוחות שהורתעו מלדרוש החזר כספי לאחר 48 שעות מביצוע העסקה עקב המידע שנמסר להם על ידי המוכרנים לפיו לאחר 48 שעות אין החזר כספי ויש להסתפק בהנפקת זיכוי או החלפה במוצר אחר שנמכר בחנויות הרשת. לגבי יתר הלקוחות שקיבלו זיכוי במקום החזר כספי, הרי שיהיה צורך בבירור אינדיבידואלי מכביד בעניין נסיבות הנפקת הזיכוי (רצוני או שאינו רצוני ועמידה בסייגים אחרים של תקנות ביטול עסקה, ולמשל האם המוצר שביקש הלקוח להשיב היה באריזתו המקורית ולא נעשה בו שימוש, האם לא נפגם, האם הוצגה הוכחת קנייה כנדרש וכו'). עלויות אלה של איתור ובירור הן מכבידות ועולות עשרות מונים על הפיצוי שהיה מגיע לכל אחד מחברי הקבוצה אף אם התובענה הייתה מתקבלת במלואה וקיים גם קושי בבירורם.

3.1.2.                     בנסיבות אלו הצדדים סבורים כי מתקיימות ההצדקות לפסוק סעד לטובת הציבור לפי סעיף 20(ג) לחוק תובענות ייצוגיות, בדרך של תרומת ספרים ומוצרי פנאי בהיקף של 575,000 ₪ לבתי אבות, עמותות של ילדים ומבוגרים ובתי חולים ולרווחת המאושפזים והמבקרים בבתי החולים; וכן למפוני/פליטי עוטף עזה ו/או למפוני/פליטי הצפון ו/או לגופים הביטחון השונים העוסקים בלחימה הנוכחית במסגרת מלחמת "חרבות ברזל". הספרים ומוצרי הפנאי יחולקו ברחבי מדינת ישראל.

אופן תחשיב ההטבה לקבוצה הוסבר לבית המשפט במסגרת הדיון מיום 23.5.2023. בתמצית, היות שסך הזיכויים הבלתי ממומשים עומד על סך 360,000 ₪, הרי שניתנה לקבוצה הטבה הגבוהה מסך זה, באופן שאמור לשקף הטבה גם לחברי קבוצה שלכאורה כלל לא קיבלו זיכויים, אלא, למשל, החליפו מוצר, אך נטען שנפגעו.

3.1.3.                     להלן סוגי המוצרים שיחולקו: ספרי ילדים ונוער, ספרי מבוגרים ועיון, מוצרי פנאי.

3.1.4.                     רשימת המוסדות להן ייתרמו הספרים ומוצרי הפנאי תועבר באופן מסודר לאחר התרומה, כולל פירוט המוצרים שנתרמו ומחיריהם הקטלוגיים.

3.1.5.                     סכום הפיצוי חושב על הרף הגבוה בשים לב לנתונים שהציגה צומת ספרים בגישור ועל בסיס הצהרתה של המשיבה על נכונות הנתונים. כך, כאמור, יש קושי לדעת מהו היקף הנזק שנגרם לחברי הקבוצה, שכן קיימת בעייתיות באיתור חברי הקבוצה ובירור זכאותם להחזר כספי, בשים לב לסייגים והתנאים להחזר כספי הקבועים בתקנות ביטול עסקה. ברם, במסגרת בדיקה שביצעה צומת ספרים עלה כי מתוך סך הזיכויים שהונפקו ללקוחותיה בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, סך של כ-360,000 ₪ בלבד מתוך אותם זיכויים לא מומש, באופן שיש בו כדי להוות אינדיקציה לעניין הנזק שנגרם לקבוצה, שהרי ברי כי לקוח שמימש את הזיכוי הכספי נהנה מתמורה לכספו בסופו של יום.

3.1.6.                     יובהר כי סך הזיכויים הבלתי ממומשים יעמוד לזכות המחזיקים בזיכוי ללא הגבלת זמן, בנוסף להטבה לקבוצה לפי הסכם זה.

3.1.7.                     לכן, פיצוי בשיעור של 575,000 ש"ח עולה על הנזק שככל הנראה נגרם בנסיבות העניין, ככל שנגרם, ובפרט שסך של 360,000 ₪ בגין זיכויים שאינם ממומשים נצבר לרבות בגין מוצרים שאינם ברי החזרה על פי תקנות ביטול עסקה וכן לאור העובדה כי טובין ארוזים מעל 50 ₪ כמו משחקי קופסא או פאזלים החלו להימכר ברשת רק בשלושת השנים האחרונות, שעה שסכום הזיכויים המצטבר שטרם מומש בסך 360,000 ₪ נוגע לתקופה שגם קדמה לתחילת מכירתם של טובין ארוזים מעל 50 ₪ ברחבי הרשת.

3.1.8.                     התרומה של הספרים ומוצרי הפנאי בסך של 575,000 ש"ח תעשה לכל המאוחר עד 6 חודשים מהמועד הקובע כהגדרתו לעיל.

3.1.9.                     בתוך 14 ימים לאחר סיום ביצוע התרומה או בתום 6 חודשים מהמועד הקובע, המוקדם מביניהם, תגיש צומת ספרים הודעה על סיום התרומה המלווה בתצהיר בעל תפקיד מתאימה.

3.1.10.                  מובהר, כי אם מי מבין מחזיקי הזיכויים שהונפקו על ידי צומת ספרים יגיע לחנויות הרשת ויבקש לממש את הזיכוי, הרי שצומת ספרים תכבד את הזיכוי ותאפשר לצרכן לממשו כך שההטבה לטובת הציבור אינה גורעת מתוקף הזיכוי המצוי בידיהם של צרכנים. בהיבט זה מדובר בהטבה משמעותית נוספת שאף עולה כדי "כפל פיצוי" שכן מצד אחד הלקוחות המחזיקים בזיכוי יכולים להמשיך ולהנות ממנו, ומצד שני הציבור מקבל אף הוא הטבה, בדמות חלוקת הספרים ומוצרי הפנאי בין המוסדות השונים.

אסדרה לעתיד:

3.1.11.                  על מנת להבטיח כי המשיבה ועובדיה יפעלו בהתאם לתקנות ביטול עסקה, המשיבה תכין נוהל בנושא למנהלי משמרת ומוכרנים שיועבר להם במסגרת תדריך מרוכז אחת לשנה ובו תודגש זכותם של הלקוחות לבטל עסקה ולקבל החזר כספי אף לאחר 48 שעות, בתלות בסוג המוצר ובהתאם לסייגים המותרים לפי תקנות ביטול עסקה.  

3.1.12.                  מובן ומוסכם, כי היה ותקנות ביטול עסקה (או כל דין רלוונטי אחר) ישתנו או יתוקנו, תנהג המשיבה על פיהם ותעדכן את נוסח ההודעה העתידית בהתאם, מבלי שהדבר ייחשב הפרה של הסכם זה או של פסק הדין המאשר אותו.

4.  פרסום מודעות, אישור הסכם הפשרה המתוקן ומתן תוקף של פסק דין

4.1.             מיד בסמוך לחתימת הסכם זה הצדדים יגישו בקשה משותפת לבית המשפט בקשה על פי סעיף 18 לחוק תובענות ייצוגיות, על פיה מודיעים הצדדים לבית המשפט אודות כריתתו של הסכם פשרה זה, ומבקשים מבית המשפט כדלקמן (להלן: "בקשת האישור"):

4.1.1.                     לאשר את הסכם הפשרה המתוקן;

4.1.2.                     לקבוע, להורות ולהגדיר את קבוצת התובעים, כמוגדר בהסכם פשרה זה;  

4.1.3.                     לאשר את פרסומה של המודעה הראשונה לציבור.

4.1.4.                     לפטור את הצדדים ממינוי בודק לצורך אישור הסכם הפשרה.

4.1.5.                     לקבל את המלצת הצדדים, כמפורט בסעיף ‎6 להלן, בכל הנוגע לגמול לתובע המייצג ושכ"ט באי כוחו.

והכל בכפוף לאמור בהסכם פשרה זה.

4.2.             בתוך 10 (עשרה) ימי עסקים מיום מתן החלטת בית המשפט המאשרת פרסום המודעה הראשונה לציבור, תפרסם המשיבה את המודעה בשני עיתונים יומיים.

4.3.             כל מי שנכלל בקבוצת התובעים אולם מבקש שלא להימנות עליה לעניין התביעה והסכם הפשרה על פי הסכם זה, יידרש על פי המודעה הראשונה להודיע על כך בכתב לבית המשפט, עם העתק לב"כ הצדדים, בתוך 45 ימים ממועד פרסומה של המודעה הראשונה, ולא - הוא יחשב לעניין הסכם זה כמי שנתן את הסכמתו להכללתו בקבוצת התובעים ולהתקשרותו בהסכם זה ובהסכם הפשרה על פיו, ובכלל זה ייחשב כמי שהתגבש לגביו וכלפיו, אוטומטית, ויתור וסילוק, ומעשה בית-דין.

4.4.             תוך 10 (עשרה) ימי עסקים ממועד מתן החלטת בית המשפט הנכבד לאשר את הסכם הפשרה המתוקן וליתן לו תוקף של פסק דין, תפרסם המשיבה את המודעה השניה לציבור.

4.5.             המשיבה תישא בהוצאות בגין פרסום המודעה הראשונה והשניה (להלן: "ההוצאות").

5.  ויתור וסילוק ומעשה בית דין

עם מתן אישורו של בית המשפט הנכבד לפשרה זו, התובע המייצג, ב"כ התובע המייצג, וחברי קבוצת התובעים מוותרים כלפי המשיבה ו/או עובדיהן ו/או מנהליהן ו/או בעלי מניותיהם באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר, על כל טענה ו/או דרישה ו/או פלוגתא ו/או עילה בקשר עם איזו מעילות התביעה במישרין או בעקיפין לרבות הטענות ו/או העובדות ו/או הדרישות הכלולות בבקשת האישור ו/או התובענה, כתוצאה מהמעשים ו/או המחדלים שיוחסו למשיבה במסגרת התובענה או הנובעות מהם והכל בין במישרין ובין בעקיפין, ועד למועד הקובע, ובאופן שיהווה מעשה בית דין.

6. גמול לתובע המייצג ובאי כוחו

6.1.             הצדדים יעתרו לבית המשפט הנכבד בהסכמה כי בית המשפט הנכבד יורה על כי לתובע המייצג ובאי-כוחו ישולמו על ידי המשיבה הסכומים הבאים שיחדיו מצטרפים כדי 135,000 ש"ח:

6.1.1.                     גמול למבקש בסך של 20,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

6.1.2.                     שיפוי בגין הוצאות ניהול ההליך, בפרט בגין תמלילים שצורפו לבקשת האישור ולתשובה לתשובה, והוצאות מימון הגישור – 15,000 ₪ בתוספת מע"מ.

6.1.3.                     בהמלצת בית המשפט במסגרת הדיון מיום 23.5.2023 הוסכם להעמיד את שכר הטרחה  על סך של 50,000 ש"ח בתוספת מע"מ כדין לכל אחד משני משרדי באי כוח המבקש כנגד חשבונית מס/קבלה ואישור ניהול ספרים ואישור פטור מניכוי מס במקור.

6.2.             הגמול לתובע ישולם בתשלום אחד תוך 14 ימי עסקים לאחר המועד הקובע. כך גם השיפוי בגין הוצאות ניהול ההליך והגישור.

6.3.             תשלום ראשון של שכר הטרחה בסך 20,000 ₪ בתוספת מע"מ לכל אחד משני משרדי באי כוח המבקש ישולם בתוך 14 ימי עסקים לאחר המועד הקובע.

6.4.             תשלום שני של שכר הטרחה בסך 15,000 ₪ בתוספת מע"מ לכל אחד משני באי כוח המבקש ישולם בתוך 30 ימים לאחר התשלום הראשון.

6.5.             תשלום שלישי של שכר הטרחה בסך 15,000 ₪ בתוספת מע"מ לכל אחד משני באי כוח המבקש ישולם 14 ימים לאחר הגשת תצהיר מטעם המשיבה על סיום יישום מתן ההטבה לטובת הציבור על מנת לתמרץ את באי כוח המבקש לעקוב אחר יישום הסכם הפשרה.

6.6.             הצדדים סבורים כי מדובר בסכומים סבירים ומקובלים בתחום התובענות הייצוגיות, סכומים שהתגבשו בהמלצת המגשר ובהמלצת בית המשפט הנכבד ועל רקע מכלול נסיבות העניין ומבקשים להבהיר כי במסגרת ההמלצה לעניין הגמול לתובע ושכר הטרחה לבאי כוח המבקש נלקחו בחשבון, בין היתר, השיקולים באים:

העובדה, כי ניתן בפועל פיצוי ממשי בסך בלתי מבוטל של 575,000 ש"ח; עוד יודגש בהקשר זה כפי שהוטעם לעיל, כי פיצוי זה ניתן בנוסף לזיכויים הבלתי ממומשים המצויים כיום בידי לקוחות צומת ספרים, באופן שההטבה בפועל גבוה בהרבה מעל 575,000 ₪.

מלבד הסעד לטובת הציבור אף גובשה הסדרה עתידית שנועדה להבטיח את רווחתם של לקוחות המשיבה וציות המשיבה לתקנות ביטול עסקה באופן שיביא לתועלת ציבורית רחבה אף מעבר לקבוצת הנפגעים הישירה מושא בקשת האישור, לכלל לקוחות המשיבה.

העובדה, כי הגמול לתובע ושכר הטרחה לבאי-כוחו ישולמו בנוסף לסעד לטובת הקבוצה, ואינם גורעים כלל מההטבה לקבוצה בנסיבות המקרה;

חסכון בזמן שיפוטי שכן מדובר היה בתיק שהיה צפוי להתנהל זמן רב אלמלא הסדר הפשרה;

כתבי הטענות המפורטים שהגיש ב"כ התובע המייצג.

שעות לא מבוטלות שהושקעו בניהול המשא ומתן, הגישור ועריכת הסכם פשרה על ידי ב"כ התובע המייצג. 

הסיכון שלקח על עצמו התובע המייצג ובא כוחו בהגשת וניהול התביעה עבור חברי הקבוצה והציבור בכללותו, בעניין שהיקפו האישי אינו גבוה, ושברור שלא היה מתממש לכדי סעד ממשי לחברי הקבוצה אילולא התובע ובאי כוחו היו נוטלים משימה זו על עצמם.

עוד יש להביא בחשבון את העובדה כי בנוסף להטבה לקבוצה בסך 575,000 ₪ ימשיכו לעמוד בתוקפם זיכויים בסך של כ -360,000 ₪ למחזיקים בהם באופן העולה כדי "כפל פיצוי" לקבוצה.

הסכומים המומלצים הם מתונים ומקובלים בנוף התובענות הייצוגיות. כך, למשל, בהסדר הסתלקות שכלל הסדרה עתידית בלבד בנוגע לשינוי חוזה צרכני (בתחום התעופה) פסק כבוד השופט ע' גרוסקופף בת"צ (מחוזי מר') 47374-12-15 הכהן נ' דלתא אירליינס בע"מ (23.4.2018) שכר טרחה של 330,000 ₪.

ניתן להקיש לעניין שיעורי שכר הטרחה והגמול גם מהסכמי פשרה הכוללים הסדרה עתידית בלבד, הגם שבענייננו מעבר להיבט ההסדרה קיים גם פיצוי לטובת הציבור. במקרים שכאלה נפסקו שכר טרחה וגמול גבוהים מהסכומים המומלצים בהסדר פשרה זה:

 

בת"צ 64233-12-17 יונדף נ' American Airlines (19.7.2022)  אישרה כבוד השופטת א' שטמר שכר טרחה בשיעור של 145,000 ₪ בתוספת מע"מ בהסכם שכלל אך ורק הסדרה עתידית;

בת"צ (מחוזי מר') 63987-02-18 גרינבלט נ' eBay inc (13.7.2020), אישרה  כבוד השופטת הדס עובדיה שכר טרחה בסך של 459,000 ₪ בגין הסדרה עתידית בלבד.

בת"צ (מחוזי ת"א) 30774-07-19 ניישלוס נ' Ukraine International Airlines (19.10.2021) אישרה כבוד השופטת ע' ברקוביץ שכר טרחה בסך של 175,000 ₪ בגין הסדרה עתידית בלבד וחרף התנגדות היועץ המשפטי לממשלה.

 

7. בטלות וביטול ההסכם

7.1.             הסכם זה, יהיה בטל ומבוטל מדעיקרא, בהתקיים איזה מהתנאים הבאים:

7.1.1.                     לא אושר הסכם פשרה זה על ידי בית המשפט הנכבד.

7.1.2.                     במקרה בו התנה בית המשפט הנכבד את אישורו של ההסכם בתנאים שלא יהיו מקובלים על מי מהצדדים, ובחר אחד מהצדדים לבטל הסכם זה, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, וזאת לאחר הודעה בכתב לצד השני וזאת בתוך 7 ימים ממועד ההחלטה הכוללת את התנאים כאמור.

7.2.             מימש צד להסכם זה את זכותו לבטל את ההסכם, יהיו הסכם פשרה זה, על נספחיו הטיוטות שהוחלפו במסגרתו, בטלים וחסרי תוקף משפטי מדעיקרא, בלתי קבילים ואסורים להצגה מכל וכל, לרבות (אך לא רק) במסגרת התביעה ו/או בקשת האישור ו/או בכל הליך משפטי אחר, והאמור בהם לא ישמש את הצדדים לא כראיה ולא בדרך אחרת, בין בהליך משפטי ובין בכל הליך אחר, לא ייזקף לחובת או לטובת מי מהצדדים, ולמי מן הצדדים לא תהא כל טענה, תביעה או זכות כלפי משנהו בגין כך.

7.3.             למען הסר ספק יצוין, כי בקרות האמור לעיל, הצדדים יחזרו לנהל את ההליכים המשפטיים מבלי שלהסכם זה תהיה נפקות ו/או השלכה כלשהי על ניהולם.

8. פסק הדין יהווה מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה

8.1.             במועד הקובע, יתגבש מעשה בית דין כלפי התובע המייצג וכל קבוצת התובעים, שלא נתנו הודעת פרישה כדין כאמור לעיל, בנוגע לעילות התביעה במהלך 7 השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת בקשת האישור ועד המועד הקובע.

9. אגרת משפט

9.1.             בית  המשפט מתבקש להורות על החזר המחצית הראשונה של האגרה וכן למתן פטור ממחצית השנייה של האגרה לפי תקנה 7א (3) לתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007. בנסיבות העניין קיימות הצדקות לאמור לאור גיבושו של הסכם פשרה בשלב מוקדם בהליך, שהביא להטבה משמעותית לקבוצה תוך פרק זמן קצר.

9.2.             ככלל מקום בו גובש הסכם פשרה בתובענה ייצוגית ללא שנוהל הליך הוכחות וניתנת הטבה לציבור, ייטה בית המשפט לפטור ממחצית השנייה של האגרה לעניין זה ראו ת"צ (ת"א) 16612-01-21‏ ‏ אייל אמרג'י נ' טרקלין חשמל בע"מ (6.3.2022):

"אני מוצאת, כי תכלית זו הולמת את הענקת הפטור מתשלום המחצית השנייה של האגרה. עצם הסדר הפשרה שהוא בעל סכום משמעותי ומעניק פיצוי לכלל חברי הקבוצה בשיעור לא מבוטל, מלמד על כך שהתובענה לא היתה תובענת סרק. אין אפוא צורך להרתיע באמצעות השתת מחצית שנייה של אגרה בנסיבות אלה ...

 ככלל, המחצית השנייה של האגרה נועדה לשקף קיומו של הליך הוכחות ושמיעת עדויות באופן שיכסה את המאמץ שהגורמים המשפטיים כולם משקיעים בהליך. שעה שהצדדים השכילו להגיע הסדר פשרה ראוי, ולחסוך את המשאבים שהיו מוקצים לצורך כך, אין זה נכון להשית עליהם את תשלום המחצית השנייה של האגרה. זהו טעם מיוחד אשר בענייננו מצדיק בעיני את הפטור האמור."

 

10. שונות

10.1.          הסכם זה נערך לצרכי פשרה בלבד, ואין לראות בו משום קבלת עמדתו העקרונית של מי מבין הצדדים בסוגיות שבמחלוקת.

10.2.          הסכם זה כולל וממצה את כל המוסכם בין הצדדים בכל העניינים הנדונים בו, ואין ולא תהיה כל נפקות ואין להשתמש ו/או להסתמך על כל מסמך, משא ומתן הצהרה, מצג, התחייבות או הסכמה אשר נעשו, אם נעשו, בין הצדדים, בכתב ו/או בעל פה, במפורש ו/או במרומז, ו/או בכל צורה אחרת, קודם ו/או עובר לחתימת הסכם זה. לא ישמע צד בטענה בדבר מצג או הסכמה אשר אינם נזכרים בהסכם זה.

10.3.          לא יהיה תוקף לכל שינוי ו/או ויתור בהסכם זה או בהוראה מהוראותיו, אלא אם כן נעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים.

10.4.          נמנע צד להסכם מלעשות שימוש בזכות מזכויותיו על-פי ההסכם או על-פי כל דין, או לא השתמש בזכות כאמור במועד - לא ייחשב הדבר כויתור מצדו על הזכות האמורה.

כל הודעה שתשלח למי מהצדדים תשלח לכתובת המופיעה בכותרת הסכם זה, תחשב ככזו שנתקבלה על ידו בתום 72 שעות מעת משלוחה בדואר רשום ו/או בתום 24 שעות מעת

ולראיה באו הצדדים ובאי כוחם על החתום:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________                                         _____________________________

צביקה מצקין, עו"ד   משה רוזנפלד, עו"ד                             נועם מחלב, עו"ד   קובי בר-און, עו"ד