דף הבית > החוכמה שבחוסר הביטחון
החוכמה שבחוסר הביטחון

החוכמה שבחוסר הביטחון

         

תקציר

"מסתרי החיים אינם בעיה שיש לפתור, אלא מציאות שיש לחוות." פשוטים רעיונות במרכזה המעמידה פילוסופית–אנושית יצירה הוא החרדה לעידן מסר: הביטחון שבחוסר החוכמה הספר מהחוויה נפרד בלתי חלק הם מנוחתנו את הטורדים הנושאים כמה עד דגישמ הספר. זמניים–ועל אוניברסליים זאת ועם, חולפים תענוגות אחר פוסקת בלתי רדיפה, משהו שנפספס מתמיד חשש, ביטחון חוסר, ודאות–אי, חרדות: האנושית ומקוננים, העתיד את לתכנן בניסיון מדי רב זמן מבזבזים עדיין אנחנו. מנוח לנו ותנותנ שאינן מחשבות של קסמים מעגלי שהרגע להבטיח בלהיטותנו הזה הרגע של ההנאות את מחמיצים אנחנו קרובות לעיתים. העבר מאורעות על מדי רב זמן. ממנו פחות לא מהנה יהיה הבא נוכל, לדעת יכולים ואיננו יודעים שאיננו במה נכיר אם שרק וטוען המזרח של ומהדתות מהפילוסופיות שואב ווטס אלן העכשיו את לחיות – ההווה את לחיקו לאמץ האדם על מספקים חיים לחיות כדי. לדעת שווה שבאמת משהו למצוא.במלואו החוכמה כל את ומכיל באלגנטיות מוסבר, בבהירות הכתוב קלאסי עיוני–ספרותי הישג הוא הביטחון שבחוסר החוכמה.היום גם להדהד יכותממש ואשר, שלו הארוכה בקריירה בהן נודע שווטס והרוח


מחיר באתר: 79.2 ₪

מחיר קטלוגי: 88

Powered by Blacknet.co.il