דף הבית > תקנון מועדון

מועדון לקוחות

                            תקנון מועדון הלקוחות "מה קורא" של צומת ספרים

תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד אך כמובן מיועד לכולם נשים וגברים כאחד.

תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם יתנהל מועדון הלקוחות "מה קורא" על ידי צומת ספרים 2002 שותפות מוגבלת.

צומת ספרים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מסלול מועדון הלקוחות, תנאי ההצטרפות אליו ו/או החברות בו וכן את ההטבות/מבצעים אשר ניתנים במסגרתו, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון זה, לבין הנאמר בכל פרסום ו/או מידע אחר שפורסם ו/או ניתן על ידי צומת ספרים ו/או מי מטעמה, בקשר עם המועדון ו/או החברות בו ו/או ההטבות במסגרתו וכיו"ב, יגבר הקבוע בתקנון זה.

 

 1. הגדרות 

1.1.        "המועדון" או" מועדון הלקוחות" - מועדון הלקוחות "מה קורא" של צומת ספרים (כהגדרתה להלן);

1.2.        "צומת ספרים" ו/או "הרשת", לצרכי המועדון – צומת ספרים )2002) שותפות מוגבלת ח.פ 550211577

1.3.        "משרדי צומת ספרים" - משרדי צומת ספרים הנמצאים ברחוב התקווה 6 רמלה ת.ד 2020.

1.4.        "אתר הרשת" - www.booknet.co.il  . צומת ספרים תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לשנות את כתובת אתר הרשת  ו/או להוסיף אתרי רשתות נוספים שיכללו במועדון.

1.5.        "חנות/יות" – כל אחת מחנויות הרשת בישראל, אך למעט נקודות מכירה שאינן בבחינת חנויות הרשת (למשל, אתר הרשת, נקודות מכירה בדוכנים / ירידים או באירועים, בהם נמכרים/ימכרו מוצרים של צומת ספרים - הכל כמפורט ברשימת החנויות אשר תהיה פתוחה לעיון חברי המועדון (ותעודכן מפעם לפעם) במשרדי צומת ספרים; באתר הרשת ו/או בכל אמצעי אחר שתמצא צומת ספרים לנכון.

1.6.        "חבר" או" חבר מועדון" - חבר במועדון הלקוחות, בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה על נספחיו הקיימים ו/או שיהיו קיימים, לרבות אך לא רק מדיניות הפרטיות ותקנון האפליקציה;

1.7.        "כרטיס המועדון" או "כרטיס חבר" או" כרטיס"- כרטיס חבר במועדון הלקוחות, בדרך של כרטיס מגנטי (פיזי). בנוסף יכול שיהיה כרטיס וירטואלי או אחר, בכפוף ולפי החלטת צומת ספרים;

1.8.        "חשבון" – חשבון של החבר בכרטיס חבר המועדון (לא כרטיס חיוב).

1.9.        "רכישה מזכה" - רכישה בהתאם ובכפוף לתקנון זה, בגינה צובר חבר מועדון שהוא בעל כרטיס מועדון בתוקף, נקודות זכות (Cashback) כהגדרתן ותיאורן בסעיף 7 להלן לחשבון הכרטיס. רכישה מזכה תיחשב רכישה שבוצעה בחנות על-ידי חבר מועדון, לצרכים פרטיים בלבד וסבירים בלבד, באחת מחנויות הרשת, ובהתאם להוראות תקנון זה, באחד מאמצעי התשלום הבאים: (א) כסף מזומן; (ב) כרטיס אשראי; (ג) כרטיס מתנה נטען ("wish u card") פרטי בלבד שהונפק על ידי צומת ספרים; (ד) תו הזהב Cash. יובהר, שהסכום הרלוונטי לצורך רכישה מזכה הינו הסכום הסופי של החשבון כולל מע"מ (לאחר הפחתת הטבות ו/או הנחות מכל סוג שהוא שניתנו, ככל שניתנו למשלם, מכוח היותו חבר במועדון או בכלל).

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר, כי: (א) תשלום בגין רכישת כרטיס המועדון ו/או הצטרפות למועדון ו/או בגין חידוש החברות בו (´דמי הרישום´ ו/או-´דמי החידוש´, כהגדרתם להלן) ו/או מימוש הטבות; ו/או (ב) תשלום בגין רכישת כרטיס מתנה נטען ("wish u card") פרטי ו/או שאינו פרטי (כגון כרטיס מתנה מוסדי / ועד עובדים / ארגוני/ קבוצתי שהונפק על-ידי צומת ספרים ו/או כרטיסים נטענים של אקולוקו); ו/או (ג) רכישה במסגרת מבצעים מאסיביים (כמפורט בסעיף 7.6 להלן) ו/או עודפים; (ד) רכישה באמצעות אמצעי תשלום אחר/ים, כהגדרתם בסעיף 1.10 להלן - לא ייחשבו לרכישה מזכה.

בנוסף מובהר, כי לא כל רכישה של מוצרי צומת ספרים תיחשב ל"רכישה מזכה" וכי מוצרי צומת ספרים שרכישתם לא תיחשב ל"רכישה מזכה" ייקבעו מעת לעת על-ידי צומת ספרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי (כמפורט בסעיף 7.4 להלן).

מובהר גם, כי רכישה שהתשלום בגינה לא כובד במלואו (לפי העניין) בפועל מסיבה כלשהי לא תיחשב לרכישה מזכה. מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לצומת ספרים במקרה זה, צומת ספרים תהיה רשאית לבטל נקודות זכות (CASH BACK) שנצברו בגין הרכישה כאמור ו/או לדרוש מחבר המועדון את תמורתן המלאה במקרה בו נעשה שימוש בנקודות בטרם הובא לידיעת "צומת ספרים" כי התשלום לא כובד.

1.10.     "אמצעי תשלום אחר/ים" - כל אמצעי תשלום שאינו נכלל במפורש בהגדרת אמצעי התשלום במסגרת רכישה מזכה (פיסקה ראשונה בסעיף 1.9 לעיל), לרבות אך לא רק: כרטיס מתנה נטען ("wish u card") מוסדי/ ועדי עובדים/ ארגוני/ קבוצתי או אחר, תווי קניה שלא הונפקו על-ידי צומת ספרים, שוברי/כרטיסי/טפסי הנחה/קופונים/ שוברי זיכוי שהונפקו ע"י "צומת ספרים" ואחרים וכיוצ"ב.

1.11.     "תעודה מזהה" – תעודת זהות, דרכון, רישיון נהיגה בתוקף.

1.12.     "אפליקציה" - אפליקציית "מה קורא מועדון החברים של צומת ספרים" כמפורט ובהתאם לתקנון האפליקציה המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

 1. כללי

2.1          תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על-פיהם יתנהל מועדון הלקוחות. בכפוף להוראות תקנון זה, צומת ספרים שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת שתבחר ולפי שיקול דעתה הבלעדי, בין היתר, את מסלול ו/או את תנאי ההצטרפות ו/או את היקף/סוג ההטבות ו/או את תנאי החברות במועדון הלקוחות. מטבע הדברים החובה על התעדכנות בתקנון היא על חבר המועדון בלבד.

עותק של התקנון, כפי שיעודכן מעת לעת, יימצא ויהיה זמין לעיון בחנויות הרשת, באפליקציה ובמשרדי ההנהלה של צומת ספרים.

2.2          כותרות המופיעות בתקנון זה נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא תהיינה להן שום משמעות לעניין פרשנות הוראותיו. בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד. על-כן יש לראות בכל מקום בתקנון שהפניה/ההתייחסות בו היא בלשון זכר כפניה גם בלשון נקבה לכל דבר ועניין.

 1. ההצטרפות למועדון והחברות בו

3.1          כל המעוניין בהתאם ובכפוף לתנאי תקנון זה להצטרף כחבר במועדון הלקוחות, מוזמן לגשת לאחת מחנויות הרשת, להירשם אצל נציג צומת ספרים כחבר במועדון, באמצעות מילוי טופס רישום ותשלום דמי רישום (כמפורט להלן); ולקבל את כרטיס המועדון.

3.2          עבור תקופת החברות (כהגדרתה להלן), דמי רישום למועדון הינם 49 ₪ (ארבעים ותשעה שקלים חדשים) כולל מע"מ, מחיר אחיד בכל הארץ לרבות אילת, (להלן: "דמי הרישום"). דמי הרישום יעודכנו מעת לעת על ידי צומת ספרים. דמי הרישום כולם או חלקם לא יוחזרו לחבר בכל מקרה, גם אם החברות בוטלה על ידו;

3.3          מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, תקנון ותנאי שימוש באפליקציה יפורסמו גם באפליקציה. חבר מועדון שבחר להוריד את האפליקציה מסכים לתנאי השימוש בה מעצם הורדת האפליקציה.

3.4          חבר מועדון יהיה רק מי שעומד בכל התנאים הבאים (במצטבר): (א) הוא יחיד (אדם פרטי); (ב) הוא בגיר שמלאו לו 18 שנים; (ג) הוא שילם דמי רישום, כפי שיהיו באותה עת; (ד) הוא מילא טופס הצטרפות למועדון; (ה) הוא עומד (ויעמוד בכל תקופת חברותו במועדון) במכלול תנאי החברות במועדון בהתאם להוראות תקנון זה; ו- (ו) הוא קיבל לידיו את כרטיס המועדון (פיזי או וירטואלי). מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר כי בכל מקרה, הכרטיס הינו אישי ולפיכך, לא יורשו להיות חברים במועדון - תאגידים; ו/או בתי עסק; ו/או לקוחות עסקיים ו/או ועדים ו/או ארגונים ו/או התאגדויות כלשהן. למען הסר ספק קנייה מוסדית ו/או ועדית ו/או קבוצתית ו/או מאורגנת ו/או ספריות לא יחשבו "רכישה מזכה" ובכלל זה לא יהיו זכאים להטבות המועדון או כל הנחה נוספת במעמד הרכישה. 

3.5          תשלום דמי הרישום  / דמי חידוש יבוצע אך ורק באמצעי תשלום כהגדרתם בפסקה ראשונה של סעיף 1.9 לעיל - כסף מזומן, כרטיס אשראי, כרטיס מתנה נטען ("wish u card") פרטי שנרכש במחיר מלא ובאמצעות זיכוי שהונפק על ידי הרשת ואינו מוגבל לרכישת מבצעים. לא יתקבלו לשם כך אמצעי תשלום אחרים.

3.6          "תקופת החברות": תקופת החברות במועדון הינה ממועד ההצטרפות, שהוא מועד מילוי טופס ההצטרפות בחנות ותשלום דמי הרישום (לעיל ולהלן: "מועד ההצטרפות" ו/או "מועד הרישום")  ולמשך 12 (שנים עשר) חודשים (גם במקרה בו האפליקציה הורדה במועד מאוחר יותר – אם וככל שהורדה). עם תום תקופת החברות, יהיה רשאי החבר לחדש את חברותו לתקופה נוספת בת 12 (שנים עשר) חודשים (להלן: "מועד החידוש"), בכפוף לתנאי התקנון לרבות לתשלום דמי חידוש לשנה בסך 25 ₪ (עשרים וחמישה שקלים חדשים) כולל מע"מ, מחיר אחיד בכל הארץ לרבות אילת (להלן: "דמי חידוש"), ועמידה בכל תנאי תקנון זה. דמי החידוש יעודכנו מעת לעת על ידי צומת ספרים. דמי החידוש כולם או חלקם לא יוחזרו לחבר בכל מקרה, גם אם החברות בוטלה על ידו; מובהר, כי בעת חידוש תקופת החברות, יהיה כפוף החבר לתקנון בנוסחו, כפי שיהיה בתוקף במועד החידוש וכפי שיעודכן מעת לעת, וכי ההטבות עשויות להשתנות ביחס לאלו הקיימות במועד ההצטרפות הראשוני של החבר למועדון. למען הסר ספק חידוש המועדון ייעשה על ידי החבר ובאחריותו באחת מחנויות צומת ספרים.

3.7          לקוח אשר יצטרף למועדון החל מה- 1.1.19, או יחדש את חברותו החל מתאריך זה, החברות במועדון תהיה לצמיתות. צומת ספרים שומרת לעצמה את הזכות לחזור ולהגביל את תוקף החברות במועדון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

3.8          חברי מועדון שהצטרפו למועדון או חידשו את חברותם במועדון עד ליום 31.12.18, אינם זכאים להיות חברי מועדון לצמיתות, ותקופת החברות תהיה בהתאם לסעיף 3.6 לעיל, ולא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה כלפי צומת ספרים בעניין זה, וכן לא יהיו זכאים לכל החזר ו/או זיכוי ו/או תשלום ו/או פיצוי מכל מין וסוג שהוא מצומת ספרים ו/או מי מטעמה, בעניין זה.

3.9          על אף האמור לעיל, צומת ספרים שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר את רישומו והצטרפותו של פרט כלשהו כחבר במועדון ו/או שלא לאשר חידוש חברות במועדון בכפוף לכל דין רלוונטי ו/או להוראת כל רשות מוסמכת לרבות ערכאה שיפוטית. במקרה כזה לא יגבו דמי רישום ו/או דמי חידוש, לפי העניין.

3.10       צומת ספרים שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לרבות להפחית ו/או להעלות את גובה דמי הרישום ו/או דמי החידוש ו/או לבטלם – כולם או חלקם, בין בתנאים ובין ללא תנאים, והכל מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. למען הסר ספק מובהר, כי תשלום דמי הרישום ו/או דמי החידוש יעשה לפי הסכום הנקוב בתקנון כפי שיהיה במועד ההצטרפות ו/או מועד החידוש. כך, במידה שחבר שילם דמי רישום/דמי חידוש ולאחר מכן דמי הרישום/דמי החידוש הופחתו, לא יהיה החבר זכאי להחזר ו/או להנחה כלשהי בגין כך; ובמידה שחבר שילם דמי רישום/דמי חידוש ולאחר מכן דמי הרישום/דמי החידוש הועלו, לא יידרש החבר לתשלום ההפרש בגין כך.

3.11       צומת ספרים שומרת לעצמה את הזכות לעשות כל שינוי בקשר עם המועדון ובכלל זה לעדכן, להתנות, להקפיא, להפסיק, לבטל, ולסיים  את פעילות המועדון, בין זמנית ובין בכלל, במועד שייקבע על ידי צומת ספרים בהודעה שתפורסם בדרך סבירה שתיקבע על-ידה (להלן: "יום סיום הפעילות"). במקרה שבו תסתיים פעילות המועדון כאמור בסעיף זה, ביוזמת צומת ספרים, תאפשר צומת ספרים לחבר לממש את ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה לתקופה של 3 (שלושה) חודשים מיום סיום הפעילות. למען הסר ספק מובהר, כי חבר שלא מימש את ההטבות שצבר במהלך התקופה האמורה, יאבד את זכאותו למימוש ההטבות ולא יהיה זכאי לכל החזר ו/או זיכוי ו/או תשלום ו/או פיצוי מכל מין וסוג שהוא מצומת ספרים ו/או מי מטעמה.

3.12       חבר המעוניין לבטל מיוזמתו את החברות במועדון יפנה לשירות הלקוחות של צומת ספרים (כאמור בסעיף 11 להלן), ימלא טופס ביטול בנוסח שיקבע על ידי צומת ספרים. ביטול החברות ע"י "צומת ספרים" יהיה תוך 6-10 ימי עסקים, וייכנס לתוקף ביום ההודעה ללקוח (להלן: "יום הביטול"). החל מיום הביטול, ולמשך 3 (שלושה) חודשים, יוכל החבר לממש את ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה. למען הסר ספק מובהר, כי חבר שלא מימש את ההטבות שצבר במהלך התקופה האמורה, יאבד את זכאותו למימוש ההטבות ולא יהיה זכאי לכל החזר ו/או זיכוי ו/או תשלום ו/או פיצוי מכל מין וסוג שהוא מצומת ספרים ו/או מי מטעמה.

3.13       חבר שירצה לבטל מיוזמתו את חברותו במועדון הלקוחות לפני שחלפו שבועיים (14 ימים) מיום שהצטרף לראשונה למועדון, יהיה זכאי לקבל בחזרה את דמי הרישום, בהתקיים כל התנאים הבאים (במצטבר): (א) לא עשה בכרטיס המועדון כל שימוש – החל ממועד ההצטרפות; ו-(ב) לא מימש הטבות כלשהן הנובעות מחברותו במועדון – החל ממועד ההצטרפות. ביטול באופן הנ"ל יעשה דרך סניפי הרשת. מובהר, כי ביטול החברות לאחר חלוף שבועיים מיום ההצטרפות למועדון, אינה מזכה בהשבת דמי הרישום.

3.14       צומת ספרים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מסלול מועדון הלקוחות מעת לעת וכל הקשור והכרוך בו לרבות התקנון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

3.15       בהצטרפותו למועדון מסכים חבר המועדון גם לצירופו לפעילויות ו/או מסלולים נוספים / אחרים של מועדון לקוחות צומת ספרים, כפי שיהיו מעת לעת, בין קיימים ובין עתידיים, הכל בהתאם לעמידתו בתנאי הקבלה שייקבעו למסלולים אלו ולתקנון המועדון.

 1. פרטים אישיים של החבר; עדכונם; והשימוש בהם על-ידי "צומת ספרים"

4.1     החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס הצטרפות למועדון הכולל את הפרטים המפורטים להלן ביחס לחבר: (א) שם פרטי ומשפחה; (ב) מספר תעודת זהות או מספר דרכון לתושבי חוץ; (ג) תאריך לידה; (ד) כתובת מלאה (עיר/רחוב/מספר בית/ מספר דירה); (ה) מספר טלפון נייד; (ו) פרטי דואר אלקטרוני; (ז) מין; (ח) פרטי בן/בת הזוג של חבר המועדון, או ידועים בציבור המנהלים משק בית משותף, כולל: שם פרטי ומשפחה, תאריך לידה ומין. (ט) פרטי הילדים של חבר המועדון, עד גיל 18, כולל: שם פרטי ומשפחה, מין, תאריך לידה; (יא) חתימה; (יב) תאריך (לעיל ולהלן: "טופס ההצטרפות"). 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי מילוי הפרטים הבאים ביחס לחבר הינם תנאי חובה להצטרפות למועדון: (א) שם פרטי ומשפחה, (ב) מספר תעודת זהות/מספר דרכון (לתושבי חוץ), (ג) תאריך לידה, (ד) מספר טלפון נייד, (ה) דוא"ל  (ו) חתימה (ו) תאריך.

4.2     האחריות בכל הקשור למילוי הפרטים על-גבי טופס ההצטרפות, באופן קריא וברור, ועדכונם של הפרטים מוטלת על החבר בלבד, אשר מתחייב למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי בכל מקרה, "צומת ספרים" ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לפרטים שנמסרו – כולם או חלקם – כולל נכונותם, דיוקם, קבלה/ אי קבלת הודעה או הטבה כלשהי אצל החבר ו/או כל זכות אחרת בקשר לחברות במועדון לרבות עקב כך שהחבר מסר פרטי התקשרות לא תקינים ו/או לא כנדרש ו/או מסרם באופן חלקי בלבד ו/או מסרם באופן בלתי ברור או בלתי קריא ו/או לא עדכן במועד את פרטיו האישיים הרלוונטיים אצל צומת ספרים. עדכון פרטים ייעשה על ידי החבר בלבד ובאחריותו הבלעדית, בכתב, באמצעות שירות לקוחות של "צומת ספרים" ובחתימה של החבר על מסמך עדכון פרטים.

4.3     במילוי הפרטים על-גבי טופס ההצטרפות, מביע החבר את הסכמתו לרישום פרטיו בכתב ו/או במדיה מגנטית, על-פי החלטת "צומת ספרים" וכן להיכללותו במאגר מועדון הלקוחות מס 700061754, שבעליו היא "צומת ספרים (2002) שותפות מוגבלת" ח.פ 550211577, מרחוב התקווה 6 רמלה, (להלן:" מאגר המידע"), לצורך קבלת דיוור ישיר של פרסומים ועדכונים באמצעי המדיה השונים. 

4.4.        בכפוף לאמור בתקנון זה, וככל שהחבר לא הודיע אחרת על גבי טופס ההצטרפות, "צומת ספרים" תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שהתקבל ויתקבל מהחבר ישירות ו/או במידע שייאסף ויצטבר במאגר המידע ו/או במידע שיופק על סמך ניתוח נתוני המידע כאמור, לצורך שיווק וקידום מכירות של "צומת ספרים", ובכלל זה - למטרות פניה (כללית או מותאמת אישית) לחברי המועדון בדיוור ישיר או בכל אמצעי תקשורת אחר (כגון טלפון, דואר, פקס, דואר אלקטרוני, SMS, MMS וכד´),  למטרות ניהולו ותפעולו של המועדון וכן למטרות ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי בקשר למועדון.

4.5.        בחתימתו / בהסכמתו של החבר על גבי טופס ההצטרפות לקבלת דיוור ישיר, מאשר החבר ל"צומת ספרים" לעשות שימוש בנתונים לצורכי משלוח דיוור ישיר ו/או פרסומים. בהצטרפותו למועדון, ככל שלא הודיע ל"צומת ספרים" אחרת, מאשר חבר המועדון את הסכמתו לקבלת עדכונים תקופתיים, תוכן שיווקי ופרסומים מ"צומת ספרים" בכל אמצעי תקשורת ש"צומת ספרים" תמצא לנכון, בקשר ל"צומת ספרים", לפעילויותיה, למוצריה ולמבצעי הטבות המיועדים לחברי המועדון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של "צומת ספרים" ולתקופה שאינה מוגבלת בזמן (אלא אם ביקש מראש ובכתב ובהתאם לתקנון זה להסירו ממאגר המידע ו/או להפסיק את קבלתם).

4.6.        "צומת ספרים" תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לצורך ביצוע משלוח הדיוור הישיר לחברי המועדון, להעביר את פרטיהם של חברי המועדון (לצורך זיהוי חבר המועדון בלבד), לכל גורם המבצע בפועל, עבור "צומת ספרים", את הדיוור הישיר לחברי המועדון (אלא אם החבר ביקש אחרת, מראש ובכתב).

4.7.        כמו כן, בחתימתו / בהסכמתו של החבר על טופס ההצטרפות לקבלת דיוור ישיר נותן החבר את אישורו לכך שהדיוור הישיר ו/או הפרסומים ו/או חומרים שיווקיים פרסומיים ואחרים עשויים לכלול גם דברי פרסומת של צדדים שלישיים שאינם בהכרח "צומת ספרים" והוא נותן כאמור את הסכמתו מדעת לקבלת דברי פרסום אלה במסגרת הדיוור הישיר/הפרסומים כאמור.

4.8.        למען הסר ספק מובהר, כי "צומת ספרים" תהיה רשאית להעביר מידע אודות חברי המועדון (לרבות אודות רכישותיהם), כולו או חלקו, הכל בהתאם לכל דין לרבות בהתאם להוראות/צווים/החלטות של כל ערכאה/רשות/גוף שלטוני/שיפוטי/אחר מוסמך.

4.9.        בחתימתו / בהסכמתו על גבי על טופס ההצטרפות, מסכים החבר לביצוע השימושים במידע אודותיו, המפורטים בתקנון זה, ומאשר, כי השימושים הנ"ל לא ייחשבו לפגיעה בפרטיותו ולא יזכו אותו בסעד או פיצוי  כלשהם. כמו-כן, ייחשב המידע האמור לקניינה של "צומת ספרים" והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על-פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. 

4.10.     מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חבר מועדון יהיה רשאי, בכל עת, לפנות בכתב לשירות הלקוחות של "צומת ספרים" (כאמור בסעיף 11 להלן), ולבקש לקבל לידיו את פירוט המידע המוחזק לגביו במאגר המידע. וכן מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף, רשאי החבר לדרוש כאמור מ"צומת ספרים", באמצעות פניה בכתב לשירות הלקוחות, להסיר את עצמו מרשימות הדיוור של המועדון.

4.11.     במקרים שאינם בשליטה הבלעדית של "צומת ספרים", לרבות בשל אירועים הנובעים מכוח עליון, צומת ספרים אינה ולא תהיה אחראית לכל אובדן, הפסד, הוצאה ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא, עקיף או תוצאתי או ישיר או אחר, אם וככל שייגרם לחבר מועדון או למי מטעמו, לרבות אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה, בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, תקנות הגנת הפרטיות, הנחיות רשם מאגרי מידע, מדיניות הפרטיות, תקנון אפליקציה ו/או תקנונים אחרים כפי שיהיו מעת לעת.

4.12.     על חבר המועדון לא חלה חובה חוקית למסור את המידע, מסירתו תלויה ברצון, בבחירה ובהסכמתו של חבר המועדון. המטרה שלשמה מבוקש המידע היא דיוור ישיר וקשר עם הלקוח, מתן שירות ללקוחות, ניהול מועדון לקוחות, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות.

4.13.     פרטיות ושמירת סודיות: צומת ספרים תנהל את מועדון הלקוחות בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר, ותנקוט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על פרטיות וסודיות המידע שהעביר חבר. במקרים שאינם בשליטה ואחריות ישירה ובלעדית של צומת ספרים ו/או בשל אירועים הנובעים מכוח עליון, צומת ספרים לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם לחבר או למי מטעמו או כל צד שלישי שהוא, לרבות אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כתב מדיניות הפרטיות ושמירת הסודיות של צומת ספרים, מצורף לתקנון זה ומהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

 1. השימוש בכרטיס המועדון

5.1          בהתאם לדין ובכפוף לתקנון, ומבלי לגרוע מסעיף 7-8 להלן, בכרטיס החבר, יהיה רשאי לעשות שימוש – שאינו מימוש נקודות זכות או הטבות אחרות - צאצאים עד גיל 18, בן/בת זוג או ידועים בציבור המנהלים משף בית משותף, באמצעות מסירת מספר תעודת הזהות של חבר המועדון, ובלבד שפרטיהם מופיעים בטופס ההצטרפות. להסרת ספק מובהר כי מימוש של נקודות זכות או הטבה כלשהי, יהיה רשאי לבצע החבר בעל הכרטיס בלבד, כמפורט בסעיף 5.2 ובסעיף 8 להלן. "צומת ספרים" תהא רשאית לדרוש ממציג כרטיס החבר להזדהות באמצעות תעודה מזהה כתנאי לשימוש בכרטיס החבר ו/או למימוש הטבה כלשהי. לחבר המועדון לא תהיה כל טענה כלפי "צומת ספרים" בגין האמור בסעיף זה לרבות שימוש של מאן דהוא כולל מי מבני משפחת החבר בכרטיס החבר. ויובהר: כרטיס החבר הינו אישי ואינו ניתן ולא יהא ניתן להעברה לצד שלישי כלשהו ובצורה כלשהי, מלבד אפשרות השימוש האמור לעיל.

5.2          צבירת נקודות זכות (כהגדרתן להלן) לכל חבר תעשה באופן אישי, בעבור כל חבר וכרטיס בנפרד. אין ולא ניתן יהיה לאחד/למזג/לצרף קניות ו/או רכישות ו/או עסקאות ו/או נקודות זכות שנצברו, לפי העניין, בכרטיסי מועדון של חברים שונים ו/או בכרטיסי מועדון שונים של אותו חבר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי בכל מקרה, רק חבר מועדון, בעצמו או בן משפחתו כמפורט בסעיף 5.1, רשאי לעשות שימוש בכרטיס החבר ובהטבות המוקנות מכוחו – למעט מימוש של נקודות זכות או הטבות אחרות, אותו יכול לבצע בעל הכרטיס בלבד, כמפורט בסעיף 8 להלן. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי בעת מימוש נקודות הזכות, על החבר בעצמו להזדהות בעצמו על ידי תעודה מזהה.

5.3          כרטיס המועדון אינו "כרטיס חיוב" כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו - 1986.

5.4          האחריות על כרטיס המועדון לרבות שמירת כרטיס המועדון הנה על החבר ועליו בלבד ולא תישמע כל טענה, דרישה ותביעה כלפי "צומת ספרים" ו/או מי מטעמה לעניין זה לרבות קבלת / אי קבלת הטבות המועדון בשל אובדן / גניבת הכרטיס.

5.5          מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס המועדון (להלן: "הליקוי"), על החבר לפנות בהקדם לשירות לקוחות של צומת ספרים (כאמור בסעיף 11 להלן), על מנת להודיע על הליקוי. צומת ספרים תנפיק לחבר כרטיס מועדון חלופי, ותעביר את יתרת נקודות הזכות מכרטיס המועדון הישן לכרטיס החלופי, כפי שאלו יהיו ביום הנפקת הכרטיס החלופי. איסוף הכרטיס יהיה באחת מחנויות הרשת, על ידי חבר המועדון עצמו בעת הצגת תעודה מזהה, ועל חשבונו ואחריותו. חבר מועדון אשר קיבל כרטיס חדש, יצטרך במקביל לבצע LOG OUT ולאחר מכן LOG IN מחדש באפליקציה. 

5.6          במקרה של גניבה ו/או אובדן כרטיס מועדון ו/או בכל מקרה אחר בו תחליט "צומת ספרים" להנפיק לחבר כרטיס מועדון חלופי במקום זה שהונפק לחבר בעת הצטרפותו למועדון, יחויב החבר בהחזר הוצאות הטיפול של צומת ספרים – לפי שיקול דעתה והחלטתה של צומת ספרים - בסך של 10 ₪ (עשרה שקלים חדשים) או 10 (עשר) נקודות זכות (CASH BACK) כהגדרתן להלן (להלן: "הוצאות הטיפול"). הוצאות הטיפול יעודכנו מעת לעת על ידי צומת ספרים.

5.7          בכפוף לדין ולתקנון זה, "צומת ספרים" תהיה רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה, להתנות ו/או לבטל ו/או להשהות ו/או להפסיק את חברותו של חבר במועדון ו/או כרטיס המועדון ובכלל זה כל זכות הנובעת מחברותו ו/או מהכרטיס, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, בין היתר (אך לא רק), במידה ועשה החבר שימוש שלא כדין בחברותו ו/או בכרטיס המועדון שברשותו ו/או פעל בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק ו/או במידה שאמצעי תשלום שלו אשר באמצעותו ביקש לבצע רכישה לא כובד על-ידי בנקים, חברות אשראי וכיוצ"ב ו/או אם "צומת ספרים" סבורה, כי המשך חברותו של החבר במועדון עלולה לגרום נזק ל"צומת ספרים" ו/או למי מטעמה או הקשור אליה ו/או לכל צד ג´ שהוא.

 1. הטבות לחברי מועדון

6.1          "צומת ספרים" תהא רשאית להציע ו/או לספק הטבות ו/או הנחות ו/או לערוך אירועים ו/או מבצעים במסגרת המועדון, בין ייחודיים לחברי מועדון ובין לא, בין אם יהיו תקפים אך ורק ב"צומת ספרים" ו/או, לפי העניין, ובין גם ברשת/ות אחר/ות / נוספ/ות– הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי כפי שיהיה מעת לעת.

6.2          מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6.1 לעיל, חברי המועדון ייהנו מהטבות, הנחות ומבצעים כגון  עדכונים מוקדמים לגבי ימי מכירה מיוחדים, אירועי לקוחות / מועדון, ומבצעים אחרים - והכל, ככל וכפי שאלו יינתנו/ייערכו (לפי העניין), ולפי שיקול דעתה הבלעדי של "צומת ספרים" כפי שיהיה מעת לעת.

6.3          "צומת ספרים" שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את ההטבות הניתנות לחברים  במסגרת מועדון הלקוחות, ובכלל זה להתנותן או להפסיקן או להשעותן או לבטלן (במלואן או בחלקן) ללא צורך בהודעה מוקדמת, ולא תהיה למי מחברי המועדון כל טענה בעניין זה כלפי "צומת ספרים" ו/או מי מטעמה – הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי כפי שיהיה מעת לעת.

6.4          "צומת ספרים" שומרת לעצמה את הזכות לבחור/לשנות מעת לעת את מתכונת ביצוע הדיוור הישיר בקשר למבצעים והטבות, ובין היתר לבצעו בדרך של הודעות SMS, MMS, דואר, דואר אלקטרוני, אפליקציה סלולארית, Push Notifications ´סליפ´/תלוש קופה, וכל דרך התקשרות מקובלת אחרת קיימת או שתהיה קיימת – הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי כפי שיהיה מעת לעת.

6.5          מובהר, כי הזכות למימוש הטבות המועדון בחנויות מותנית בהצגת כרטיס מועדון בתוקף של החבר ותעודה מזהה, וכן תלויה, לפי העניין, בסוגי ההטבות, ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה ולמען הסר ספק מובהר, כי מימוש הטבות יעשה באחת מחנויות הרשת, על ידי החבר עצמו, וכי לא ניתן לממש הטבות באתר אינטרנט, דוכנים ובירידים של צומת ספרים לרבות צבירת נקודות, מימוש נקודות וכו´.

6.6          ניתן לרכוש הטבות של חברי מועדון רק באמצעות כרטיס אשראי/מזומן/ כרטיס מתנה נטען ("wish u card") פרטי בלבד שהונפק על-ידי צומת ספרים כמפורט בסעיף 1.9 לעיל/ תו הזהב Cash / זיכוי שהונפק על ידי הרשת ואינו מוגבל לרכישת מבצעים. למען הסר ספק, לא ניתן לרכוש הטבות באמצעות "אמצעי תשלום אחרים" בין היתר כמפורט בסעיף  1.10 לעיל: כרטיס מתנה נטען ("Wish u card") מוסדי/ועדי/קבוצתי/ארגוני, תווי קניה שלא הונפקו על- ידי צומת ספרים, שוברי/ כרטיסי/ טפסי הנחה ושוברי זיכוי שהונפקו ע"י צומת ספרים וכיוצ"ב.

6.7          ´הטבת הצטרפות´ – עם הצטרפותו כחבר במועדון תעניק "צומת ספרים" לחבר הטבת הצטרפות למועדון, כמפורט להלן (להלן: "הטבת הצטרפות"):

6.7.1              סך זהה לסכום ששולם על ידי החבר בעת הצטרפותו למועדון – וסכום זה יוזן ויעודכן בחשבון החבר, כהנחה חד פעמית לרכישת מוצרי "צומת ספרים" באחת מהחנויות, בהתאם לבחירת החבר.

ויודגש, במידה ודמי הרישום ו/או דמי החידוש יהיו נמוכים מהרשום בתקנון זה בעת ההצטרפות / החידוש בסניפי הרשת, סכום הטבת ההצטרפות יהיה זהה לדמי הרישום / דמי החידוש אשר שולמו בפועל.

את הטבת ההצטרפות יהיה רשאי לממש החבר בעצמו, בהצגת כרטיס מועדון תקף ותעודה מזהה, וזאת רק במהלך החודש הקלנדרי העוקב לחודש ההצטרפות למועדון (כלומר, אם חודש ההצטרפות היה 10 בחודש מרץ 2016, אזי ניתן יהיה לממש את ההטבה רק במהלך חודש אפריל 2016, ולא מעבר לכך). 

הטבת ההצטרפות בגובה הסכום ששולם כדמי הרישום תהיה ניתנת למימוש בכפוף לתקנון זה, פעם אחת בלבד וברכישה אחת בלבד, שלא תפחת מסכום ההטבה, על ידי החבר עצמו, אף אם במסגרת רכישה כאמור לא מומש מלוא סכום ההטבה. מובהר במפורש כי במידה ורכש החבר בסכום הקטן מהסכום האמור לא יהיה זכאי להחזר ולא יוחזר לו חזרה כסף ו/או שווה כסף בכל דרך שהיא.

להסרת ספק מובהר, כי לא ניתן לממש את הטבת ההצטרפות והטבות אחרות כגון הטבת יום הולדת באותה עסקה.

להסרת ספק מובהר, כי אין צבירה על הטבת ההצטרפות.

במהלך קיום מבצעים מסוימים ב"צומת ספרים" (ככל וכפי שיוגדרו ויבוצעו מעת לעת על-פי שיקול דעתה הבלעדי של "צומת ספרים") תהיה "צומת ספרים" רשאית להגביל את זכותם של חברי המועדון לממש את הטבות ההצטרפות או כל הטבה אחרת.

6.7.2              מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי מימוש הטבת הצטרפות לא תתאפשר על: ספרי לימוד,  עיתונים, מגזינים וכתבי עת מכל סוג, כרטיסי הגרלה, תווי שי, אקולוקו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי ההטבות אינן תקפות באתר האינטרנט ו/או בירידי צומת ספרים.

6.7.3              מבלי לגרוע מהוראות אחרות בתקנון מובהר כי צומת ספרים תהיה רשאית לעדכן את האמור בסעיף זה מעת לעת.

6.8          ´הטבת יום הולדת´: לקוח המצטרף כחבר מועדון, יהיה זכאי להטבת יום הולדת, כמפורט להלן:

6.8.1              הטבת יום ההולדת הינה חד פעמית, וניתנת למימוש אך ורק במהלך החודש בו חל יום הולדתו של חבר המועדון.

6.8.2              ללקוחות המצטרפים למועדון, הטבת יום ההולדת לא ניתנת למימוש ביום ההצטרפות  למועדון או יום החידוש של המועדון.  

6.8.3              מימוש הטבת יום ההולדת יעשה רק על ידי חבר המועדון בעצמו, בהצגת כרטיס מועדון תקף ותעודה מזהה (תעודה מזהה רשמית הכוללת, בין היתר, את תאריך הלידה של חבר המועדון).

6.8.4              יודגש, כי רישום תאריך יום ההולדת הנכון בטופס ההצטרפות הינו באחריותו הבלעדית של חבר המועדון. במקרה בו תאריך יום ההולדת אינו תואם לתאריך הלידה המופיע בתעודה המזהה, חבר המועדון לא יהיה זכאי לממש את הטבת יום ההולדת. חבר המועדון רשאי לעדכן את תאריך יום ההולדת הנכון בטופס עדכון פרטים, ואם עשה כן, יהיה רשאי לממש את הטבת יום ההולדת במועד יום הולדתו שיחול לאחר מועד העדכון (כך שלא ניתן לממש את הטבת יום ההולדת רטרואקטיבית).

6.8.5              תשלום על עסקה בה מומשה הטבת יום הולדת ייעשה באחד מאמצעי התשלום הבאים: (א) כסף מזומן; (ב) כרטיס אשראי; (ג) כרטיס מתנה נטען ("wish u card") פרטי בלבד שהונפק על ידי צומת ספרים; (ד) תו הזהב Cash.

6.8.6              הסכום הרלוונטי לצורך רכישה מזכה, כהגדרתה בסעיף 1.9 לעיל, הינו הסכום הסופי של החשבון כולל מע"מ, לאחר הפחתת הטבת יום ההולדת (וכן הפחתה של כל הטבה / מבצע / הנחה אחרים המופיעים בעסקה).

6.8.7              להסרת ספק מובהר, כי לא ניתן לממש את הטבת יום ההולדת והטבות אחרות, ובכלל זה  הטבת הצטרפות, באותה עסקה.

6.8.8              חבר מועדון אשר מבקש להחזיר פריט אשר נרכש במסגרת הטבת יום הולדת, יקבל שובר זיכוי לצומת ספרים, בניכוי הטבת יום ההולדת.

6.8.9              צומת ספרים שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לבטל את הטבת יום ההולדת בכל עת.

6.8.10           צומת ספרים שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להגביל ו/או להפחית ו/או לבטל את הטבת יום ההולדת במועדים בהם יתקיימו מבצעים מאסיביים, כדוגמת "חודש הספר", "4 ספרים ב-100 ש"ח" וכיו"ב.

6.9          במסגרת החברות במועדון יהיו החברים זכאים לקבל הטבות ומבצעים ש"צומת ספרים" תחליט להעניק לחברי המועדון מעת לעת. מובהר כי כמות, תנאי וטיב ההטבות / הנחות, אם וככל שיהיו, נתונים לשיקול דעתה של "צומת ספרים" והיא אינה מתחייבת באופן כלשהו להטבות ו/או הנחות כלשהן לרבות לכמות או לטיב ההטבות.

6.10       מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר, אם וככל שתחליט "צומת ספרים" לפי שיקול דעתה כפי שיהיה מעת לעת, שהטבות או איזה חלק מהן שיינתנו יהיו ניתנות למימוש באמצעות קופונים, הקופונים יישלחו לחברים לפי החלטה ושיקול דעת של צומת ספרים, כגון לדואר האלקטרוני של חברי המועדון ו/או באמצעות SMS/MMS למספר הטלפון הסלולארי של חברי המועדון ו/או קופונים לחברי המועדון באפליקציה. מימוש הקופונים כאמור יתבצע באמצעות הצגת עותק מודפס של הקופונים  או באמצעות הצגת הודעות SMS/MMS או באמצעות הצגת הקופון באפליקציה בחנויות "צומת ספרים" – בהתאם להנחיות צומת ספרים. עלויות המרת הקופונים ו/או שליחת/קבלת הודעות SMS/MMS לטלפון הסלולארי הינן על חשבונו של המנוי הסלולארי. יובהר כי קופון שלא מומש עד למועד סיום התוקף שלו לא יהיה תקף ולא ניתן יהיה לממשו לאחר מועד זה וחבר המועדון לא יהיה זכאי לקופון חלופי ו/או לתמורה כלשהי בגינם.

6.11       מובהר במפורש ולהסרת כל ספק, כי על אף האמור בכל מקום אחר, צומת ספרים רשאית לקבוע כי אין כפל הטבות / הנחות/ זיכויים / מבצעים וכיו"ב.

 1. צבירת ומימוש "נקודות זכות" (CASH BACK)

7.1          צבירת נקודות זכות תעשה בכפוף ובהתאם לתקנון זה.

7.2          לאחר הצטרפותו למועדון, או חידוש חברותו במועדון, החבר יהיה זכאי, עבור כל רכישה מזכה (כהגדרת מונח זה בסעיף 1.9 לעיל), לצבירת נקודות זכות בשווי 5% (חמישה אחוזים) מסכום הרכישה המזכה ששולם בפועל בקופת החנות. מובהר כי לצורך הצבירה ו/או המימוש של נקודות הזכות, סכום הרכישה המזכה הינו סכום החשבון הסופי, כולל מע"מ, לאחר הפחתת כל ההטבות, זיכויים וההנחות מכל מין וסוג.

7.3          "צומת ספרים" שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה, בכפוף לתקנון זה ולכל דין את הטבת "נקודות הזכות" לרבות שיעור ואופן הצבירה והמימוש, ובין היתר להחריג מוצרים או מחלקות מסוימות ממנגנון צבירת נקודות זכות.

7.4          להסרת ספק מובהר כי מחלקות עליהן לא תינתן צבירה, ורכישה בהן לא תחשב "רכישה מזכה": ספרי לימוד, עיתונים, מגזינים וכתבי עת, כרטיסי הגרלה, תווי שי ואקולוקו. לא תתאפשר צבירה עבור רכישות שנעשו באתר הרשת ובירידי צומת ספרים / דוכנים / נקודות מכירה או באירועים בהם נמכרים מוצרים של צומת ספרים.

7.5          צומת ספרים רשאית בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לקבוע כי אין כפל הטבות/ הנחות/זיכויים/ מבצעים וכיו"ב.

7.6          מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, מובהר כי צומת ספרים שומרת על הזכות לשנות ובכלל זה להתנות / ואו להפחית ו/או לבטל את הצבירה של נקודות הזכות במועדים בהם יתקיימו מבצעים מאסיביים כדוגמת "חודש הספר", "4 ספרים ב-100 ש"ח" וכיו"ב. שיעור נקודות הזכות יופחת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של צומת ספרים, ובכל מקרה, צומת ספרים רשאית לשנות מעת לעת את שיעור נקודות הזכות הנצבר בכל רכישה מזכה ובגינה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות.

7.7          נקודות הזכות (CASH BACK) הינן נקודות אישיות, בעלות ערך של 1 (אחד) ₪ לכל 1 (אחת) נקודה, אותן צובר החבר בהתאם ובכפוף לתקנון זה, ואשר אינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה לכסף ישראלי או לכל כסף/מטבע אחר ו/או לשובר זיכוי ו/או לשווה כסף מכל מין וסוג שהוא ו/או בכל דרך אחרת.

7.8          צבירת נקודות הזכות תתבצע בחשבון אחד בלבד של הלקוח - הוא חשבון החבר. 

7.9          צבירת נקודות הזכות מותנית בהצגת כרטיס מועדון תקף על-ידי החבר (המבצע רכישה מזכה), העברתו ואישורו במערכות המחשוב של צומת ספרים וכן מסירת מספר תעודת זהות של חבר המועדון. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי בכל מקרה, לא יתאפשרו/יותרו צבירה ו/או מימוש נקודות הזכות בדיעבד למי שלא ביצע את הרכישה המזכה במתכונת הנדרשת בתקנון זה. להסרת ספק ומבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר כי לא יינתנו הטבות בדיעבד בגין רכישות שבוצעו לפני הצטרפותו של חבר למועדון. האפשרות לבצע רכישה מזכה  תתאפשר לכל בני המשפחה הרשומים בטופס ההצטרפות בהתאם לתקנון זה.

 1. מימוש נקודות זכות

8.1.        מימוש נקודות זכות יעשה בכפוף ובהתאם לתקנון זה.

8.2.        מימוש נקודות הזכות מותנה בקיומה של יתרת זכות מינימלית של 20 (עשרים) נקודות זכות, הצבורות בחשבונו של החבר. במידה ולאחר מימוש נקודות הזכות תפחת יתרת נקודות הזכות של החבר מתחת ל-20 (עשרים) נקודות, יהיה החבר זכאי לממש את שארית נקודות הזכות שנותרה לזכותו, רק לאחר שיצטברו בחשבונו לפחות 20 נקודות זכות כאמור.

8.3.        צומת ספרים שומרת לעצמה את הזכות לקבוע כי חובה לממש את כל סכום הפריט בנקודות, כך שלא ניתן יהיה לבצע חלק מהתשלום רק באמצעות חלק מהנקודות הצבורות.

8.4.        מימוש הנקודות יכול להיעשות אך ורק ע"י החבר בעל הכרטיס, כפי שזה רשום בטופס ההצטרפות, אשר עליו להגיע בעצמו לחנות, להציג את כרטיס המועדון ולהזדהות באמצעות תעודה מזהה בחנות כבעל הכרטיס. למען הסר ספק, לא יתאפשר מימוש נקודות ע"י בן/בת הזוג או אחד הילדים הרשומים בטופס ההצטרפות.

8.5.        לא ניתן לממש את נקודות הזכות, כולן או חלקן, באותה העסקה בה הן נצברו, אלא אך ורק בעסקה נפרדת.

8.6.        מובהר, כי ברכישה ששולמה באמצעות נקודות הזכות, לא ניתן יהיה לצבור נקודות זכות.

8.7.        "צומת ספרים" תקבע מעת לעת, ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי, האם ואילו מוצרים ו/או מחלקות לא ניתן לממש (לרכוש) באמצעות נקודות זכות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר כי לא ניתן לרכוש באמצעות נקודות זכות: ספרי לימוד, עיתונים, כתבי עת, מגזינים, כרטיסי הגרלה, תווי שי, אקולוקו וכרטיס מתנה נטען ((WISH U CARDׂ.

8.8.        מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי במעמד רכישת מוצרי "צומת ספרים" בחנויות, לא ניתן יהיה לבצע שימוש הן בכרטיס המועדון והן בכרטיס הנחה / הטבה פעיל אחר מכל סוג שהוא ו/או בטפסי הנחה/הטבה לחברות/מוסדות, ו/או בכל הטבה / הנחה הניתנת לקבוצות הזכאיות להטבה / הנחה כלשהי, כגון עובדי בתי חולים, אוניברסיטאות ומכללות, סטודנטים, מפעלים וחברות, עובדי מתחמים, עובדי הרשת ושותפיה וכו´, ו/או בכל הטבה, זיכוי, קופון וכיו"ב ככל שישנם ברשות החבר (להלן ביחד: "כרטיס אחר"). יובהר שחברי המועדון אשר ברשותם כרטיס אחר, בנוסף לכרטיס החבר שלהם במועדון, יידרשו לבחור במעמד הרכישה באיזה מהכרטיסים ברצונם לעשות שימוש באותה רכישה. מובהר, כי ביצוע רכישה באמצעות כרטיס אחר לא תיחשב לרכישה מזכה.

8.9.        במידה והחבר ניצל באופן כלשהו נקודות זכות מעבר למגיע לו, וזאת בין היתר, בשל תקלה או שיבוש כלשהו אצל "צומת ספרים" (לרבות, טעות ו/או שיבוש במערכות המחשוב של "צומת ספרים"), תהיה "צומת ספרים" רשאית לדרוש מהחבר החזר כספי  או שווה ערך לכסף, כגון העמדת נקודות הזכות ביתרה שלילית ("מינוס"), בערך של 1 (אחד) ₪ עבור כל 1 נקודת זכות שנוצלה כאמור מעבר למגיע לחבר, על מנת לכסות את הגירעון בנקודות הזכות.

8.10.     הרישום המתנהל והנמצא בידי "צומת ספרים" הוא זה אשר יקבע את סכום נקודות הזכות שצבר כל חבר, ויחשב לראיה מהימנה בדבר נכונות הנתונים. חבר הסבור, כי חלה טעות ברישום צבירת נקודות הזכות שלו ו/או שיש לו כל טענה אחרת בקשר למועדון הלקוחות, רשאי לפנות בכתב למוקד שירות הלקוחות של "צומת ספרים" (כאמור בסעיף 11 להלן) ולהעלות בכתב את השגותיו, והוא יענה בהקדם האפשרי בהתאם לתקנון ולכל דין.

8.11.     בכפוף לתקנון זה, מימוש נקודות הזכות יתאפשר במשך כל תקופת החברות במועדון הלקוחות, וכל עוד כרטיס החבר בתוקף, כך שניתן יהיה לממש את נקודות הזכות במהלך 12 (שנים עשר) חודשים מיום ההצטרפות.

8.12.     בכל מקרה שבו באה החברות במועדון לידי סיום, בין אם הסתיימה תקופת החברות ו/או בין אם החבר הפסיק את חברותו במועדון ו/או בין אם "צומת ספרים" הפסיקה את החברות ו/או פעילות המועדון, יהיה חבר המועדון רשאי לממש את נקודות הזכות שצבר בחשבון, בהתאם לתקנון זה, לתקופה של 3 (שלושה) חודשים מיום ביטול החברות ו/או מיום סיום החברות במועדון (לעיל להלן: "תקופת המימוש"). בסיום תקופת המימוש, תימחק יתרת נקודות הזכות שצבר החבר. המחיקה תתבצע באופן אוטומטי ו"צומת ספרים" לא תהא מחויבת להודיע לחבר מראש על המחיקה כאמור. עוד מובהר למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, כי חבר שלא מימש את ההטבות שצבר במהלך תקופת המימוש, כולן או איזה מהן, יאבד את זכאותו למימוש ההטבות ולא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי ו/או החזר ו/או זיכוי מכל מין וסוג שהוא מ"צומת ספרים" ו/או ממי מטעמה. יובהר, כי בעת חידוש מועדון לאחר סיומה של תקופת המימוש, לא יוחזרו ללקוח הנקודות שנמחקו לו.

8.13.     בירור יתרת נקודות הזכות העומדות לזכות החבר, ניתן לעשות באחת מחנויות הרשת או באמצעות האפליקציה.

8.14.     צומת ספרים רשאית לקבוע בכל עת כי לא יהיה כפל מבצעים / כפל הנחות / כפל הטבות, מכל מין וסוג שהוא.

 1. זיכוי, החלפה, ביטול, החזרה

9.1          ביטול ו/או החזרה של רכישה ו/או עסקה/ות, לרבות זיכויים, החלפות וכיו"ב יעשו על-פי נהלי ההחזרות וההחלפות של "צומת ספרים", כפי שיעודכנו מפעם לפעם על-פי שיקול דעתה הבלעדי של צומת ספרים ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע-2010.

9.2          זיכויים, החזרות והחלפות של פריטים שנרכשו במחיר מופחת במסגרת הטבה לחברים במועדון, יתבצעו לפי המחיר אשר שולם בפועל כנגד חשבונית/קבלה.

9.3          במידה וכנגד החזרת פריט ממוצרי "צומת ספרים" תוחזר לחבר המועדון התמורה במזומן ו/או יבוצע זיכוי בכרטיס האשראי (בהתאם לנהלי החברה), יקוזזו מחשבונו של חבר המועדון סכום נקודות הזכות שנצברו בגין הפריט שהוחזר, מסך נקודות הזכות שנצברו לו עד לאותה עת בחשבונו.

9.4          במידה ויוחזר הפריט כנגד השבת התמורה ששולמה בגינו ובנסיבות בהן הנקודות שנצברו בגין הפריט המוחזר מומשו, ונרכש/ו באמצעותן פריט/ים נוסף/ים, יקוזזו מחשבונו של חבר המועדון סכום נקודות הזכות שנצברו בגין הפריט שהוחזר, מסך נקודות הזכות שנצברו לו עד לאותה עת בחשבונו. במידה ולא עומדות לזכותו של הלקוח נקודות זכות, ייכנס חשבונו של חבר המועדון ליתרת חובה.

9.5      החזרה כאמור עשויה לכלול החזרה על ידי צד שלישי שאינו החבר, אליו הגיעה הרכישה/ המוצר (למשל בדרך מתנה). גם במקרה כזה יקוזזו מחשבונו של חבר המועדון סכום נקודות הזכות שנצברו בגין הפריט שהוחזר, מסך נקודות הזכות שנצברו לו עד לאותה עת בחשבונו. במידה ולא עומדות לזכותו של הלקוח נקודות זכות, ייכנס חשבונו של חבר המועדון ליתרת חובה. וכל זאת ללא ידיעתו של הלקוח, וללא כל הודעה מוקדמת על כך.

 1. פניות, מידע, בירור פרטים

כל פנייה בעניין הקשור למועדון הלקוחות, יש לפנות לשרות הלקוחות של "צומת ספרים" בטלפון:            08-9236565 או בפקס: 08-9236566 או באי-מייל: moadon@t-s.co.il או בדואר לכתובת: התקווה 6 רמלה ת.ד 2020 (לעיל ולהלן "שירות לקוחות").

 1. כללי

11.1       להסרת ספק מובהר כי חבר מועדון יהיה רשאי לצבור נקודות זכות ו/או לממש את הטבות ההצטרפות ו/או את הטבת יום ההולדת, כל אחת בנפרד, אך ורק במסגרת ביצוע רכישה מזכה (כהגדרתה לעיל). 

11.2       עם ההצטרפות למועדון מקבל החבר על עצמו את תנאי תקנון זה, ללא סייגים (לרבות כל שינוי ו/או עדכון שיחולו בו, ככל שיחולו, מעת לעת) ומתחייב לפעול על-פיו. כל חבר מועדון ייחשב כמי שקרא והסכים לכל הוראות תקנון זה, וככל שאין הוא מסכים להן ו/או לכל חלק מהן, אין הוא זכאי להצטרף כחבר במועדון.

11.3       עותק של התקנון יהיה זמין לעיון בחנויות הרשת, באפליקציה ובמשרדי הנהלת הרשת.

11.4       "צומת ספרים" שומרת לעצמה את הזכות להתאים ו/או לשנות ו/או לערוך את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי החברים עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי "צומת ספרים". לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות התקנון ו/או שינוי התקנון.

11.5       מבלי לגרוע מהאמור לעיל, "צומת ספרים" תהיה רשאית, בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות גם את שם המועדון, סמליו, תכניו לרבות עיצוב, מלל וכד´.

11.6       מלוא הזכויות והקניין לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וקניין הרוחני במועדון הלקוחות וכל הקשור בו, לרבות תכני המועדון, עיצוב המועדון, וכל אפליקציה, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלול במועדון, הינם בבעלות צומת ספרים בלבד. אין להעתיק, לצלם, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי אחד מאלו.

11.7       במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם (לרבות בכל אמצעי מדיה), קיימים ו/או שיהיו קיימים, לרבות אך לא רק מדיניות הפרטיות והסודיות - אזי תגברנה הוראות תקנון זה והן אלה שיחייבו לכל דבר ועניין.

11.8       כל התנהגות/פעולה של "צומת ספרים" לטובת חבר מועדון, שהינה בניגוד לאמור בתקנון זה או לא עולה בקנה אחד עם הוראותיו, תיחשב לפעולה שהינה לפנים משורת הדין בלבד, ובין היתר לא תשמש או תיחשב כוויתור של "צומת ספרים" על זכויותיה ו/או על התחייבויות של חבר כאמור בתקנון זה, וכן לא תיחשב לנוהג/מנהג/תקדים המחייב באופן כלשהו את "צומת ספרים".

11.9       הפעלה ניהול וקיום מועדון הלקוחות בכלל, כמו גם צבירה, מימוש ומתן ההטבות השונות לחברי המועדון כמפורט בתקנון זה ובהתאם לו, הינם ויהיו בכפוף לפעילות התקינה של מערכות צומת ספרים לרבות מערכות התפעול והמחשוב של "צומת ספרים" מחד גיסא, וכן של צדדים שלישיים וגורמים שונים שאינם בשליטה או באחריות של צומת ספרים, כגון כלל רשת האינטרנט ו/או כוח עליון וכיו"ב. מובהר, כי מטבע הדברים ייתכנו הפרעות, תקלות, ליקויים וכיו"ב לרבות בניהול מועדון הלקוחות וכל הכרוך בו; חלקם אף עלולים למנוע ו/או לעכב ו/או לדחות שימוש בכרטיס החבר לרבות מימוש הטבות ו/או צבירת נקודות ו/או מימוש נקודות על פי התקנון – זמנית או באופן קבוע – ואין באפשרותה של צומת ספרים לצפות אותן מראש ו/או למנוע אותן. במידה ויובא לידיעת צומת ספרים קיומן של תקלות כאמור, תפעל "צומת ספרים" לטיפול בהן בהקדם, ככל שהדברים בשליטתה ובאפשרותה, ולא יהיו לחברי המועדון ו/או לכל צד שלישי שהוא טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן נגד "צומת ספרים" ו/או מי מטעמה בשל כך לרבות אי מתן צבירה/ מימוש/ הטבות בתקופה זו.

11.10   מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר, כי רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים, אתרי אינטרנט וכיו"ב אמצעי מדיה ותקשורת, קיימים ו/או שיהיו קיימים, חשופים לכשלים, ליקויים, תקלות כמו גם להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. "צומת ספרים" נוקטת באמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי חברי המועדון באתר האינטרנט, אולם על חברי המועדון לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. "צומת ספרים" אינה מתחייבת שהשירותים והמידע באתר ובשרתי המועדון (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם)יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. גלישה באתר בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע, חברי המועדון משחררים את "צומת ספרים" ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע. כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד "צומת ספרים" ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

11.11   צומת ספרים לא תישא בכל אחריות לכל מעשה, מחדל או פעילות בלתי חוקיים שתעשה על ידי כל צד שלישי שאינו בשליטתה ובאחריותה המלאה לרבות חבר/ים או בגין כל גורם אחר.

11.12   האחריות למוצרים של הרשת חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, ובהתאם לתנאי תעודות האחריות של המוצרים, ככל שקיימות כאלו. במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת צומת ספרים, לרבות אירועי כוח עליון, יעכבו או ימנעו את קיום המועדון לרבות מימוש הטבות, יוצע לחבר לבחור בין האפשרות להמתין לקבלת המוצר או לבטל את העסקה.

11.13   המועדון וכל הקשור בו לרבות תקנון המועדון, נוהלי המועדון, הצטרפות, תנאי צבירה ומימוש, דמי הרישום, שיעור הטבה וכיו"ב נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של צומת ספרים, אשר תהיה רשאית לשנותם מעת לעת וללא הודעה מוקדמת.

11.14   צומת ספרים רשאית לשנות ו/או להקפיא ו/או לבטל  ו/או להפסיק את פעילות המועדון באופן זמני ו/או באופן קבוע בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

11.15   צומת ספרים שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את תנאי השימוש במועדון , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומם של תנאי השימוש המעודכנים במועדון.

11.16   חבר המועדון מודע לכך שהוראות התקנון תתעדכנה מעת לעת, ותחייבנה אותו מרגע עדכונן. החבר מתחייב לקרוא את התקנון מעת לעת ולפעול על פיו.

11.17   תקנון זה יחול לטובת צומת ספרים והפועלים מטעמה ו/או עבורה. צומת ספרים רשאית להעביר ו/או להסב את תקנון זה, ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות ממנו, באופן מלא או חלקי, ליחיד, תאגיד או כל גוף משפטי חוקי, לרבות חברת אם, חברת בת, חברה קשורה, על דרך של העברה, מכירה, הקניה, מיזוג, פיצול, איחוד ועוד, ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש.

11.18   חברות ושימוש במועדון כפוף ומותנה בהסכמת חבר המועדון לאמור בתקנון זה. עצם הרישום ו/או השימוש במועדון מעיד על הסכמת החבר לתנאים אלה. החבר מצהיר ומאשר בזאת כי התקנון ותנאי השימוש במועדון ידועים לו וכי הוא מתחייב לפעול על פיהם.

11.19   תקנון המועדון, תקנון האפליקציה ומדיניות הפרטיות, עשויים לכלול טעויות כתיב, טעויות דפוס, שגיאות במלל ו/או אי דיוקים אשר נעשו בתום לב. המשתמש ו/או חבר המועדון לא יוכלו לטעון נגד צומת ספרים בגין טעויות אלו, וצומת ספרים לא תחויב בפיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג שהם. 

11.20   תנאי השימוש במועדון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

11.21   הדין שיחול בגין כל מחלוקת בקשר לתקנון זה, לרבות בקשר לביצועו, פרשנות הוראותיו- וכן בכל הקשור לחברות במועדון (להלן ביחד: "מחלוקת") - הינו הדין הישראלי בלבד ולא תהיה תחולה לכל דין אחר. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת הנוגעת למועדון הלקוחות ו/או לתקנון זה ו/או לכל הנובע והמשתמע מהם, תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב בלבד, ולא תהא סמכות לכל בית משפט אחר.

 צומת ספרים 2002 שותפות מוגבלת

Powered by Blacknet.co.il