תקנון מועדון לקוחות

תקנון מועדון הלקוחות "מה קורא" של צומת ספרים

תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם יתנהל מועדון הלקוחות "מה קורא" על ידי צומת ספרים 2002 שותפות מוגבלת.

 

 1. הגדרות
  • "צומת ספרים" או "הרשת" - צומת ספרים )2002) שותפות מוגבלת ח.פ 550211577.
  • "המועדון" או "מועדון הלקוחות" - מועדון הלקוחות "מה קורא" של צומת ספרים.
  • "משרדי צומת ספרים" - משרדי צומת ספרים הנמצאים ברחוב התקווה 6 רמלה ת.ד 2020.
  • "אתר הרשת" - booknet.co.il או www.tzomet-sfarim.co.il.
  • "חנות/יות" – כל אחת מחנויות הרשת בישראל, אך למעט נקודות מכירה שאינן בבחינת חנויות הרשת (למשל, אתר הרשת, נקודות מכירה בדוכנים / ירידים או באירועים, בהם נמכרים/ימכרו מוצרים של צומת ספרים), הכל כמפורט ברשימת החנויות אשר תהיה פתוחה לעיון, ותעודכן מפעם לפעם באתר הרשת.
  • "חבר" או" חבר מועדון" - חבר במועדון הלקוחות, אשר חברותו בתוקף, בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
  • "חשבון" – חשבונו של חבר המועדון.
  • "תעודה מזהה" – תעודת זהות, דרכון, רישיון נהיגה בתוקף.
 2. כללי
  • תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם יתנהל מועדון הלקוחות. בכפוף להוראות תקנון זה, צומת ספרים שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת שתבחר ולפי שיקול דעתה הבלעדי, בין היתר, את מסלול ו/או את תנאי ההצטרפות ו/או את היקף/סוג ההטבות ו/או את תנאי החברות במועדון הלקוחות. מטבע הדברים החובה על התעדכנות בתקנון היא על חבר המועדון בלבד.
  • עותק של התקנון, כפי שיעודכן מעת לעת, יימצא ויהיה זמין לעיון בחנויות הרשת, באתר הרשת ובמשרדי ההנהלה של צומת ספרים.
  • כותרות המופיעות בתקנון זה נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא תהיינה להן שום משמעות לעניין פרשנות הוראותיו. בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד. לכן, יש לראות בכל מקום בתקנון שהפניה / ההתייחסות בו היא בלשון זכר כפניה גם בלשון נקבה לכל דבר ועניין.
 3. ההצטרפות למועדון, חידוש המועדון והחברות בו
  • כל המעוניין, בהתאם ובכפוף לתנאי תקנון זה, להצטרף כחבר במועדון הלקוחות או לחדש את חברותו במועדון, מוזמן לגשת לאחת מחנויות הרשת ולהירשם אצל עובדי/ות צומת ספרים כחבר במועדון, באמצעות מילוי טופס רישום דיגיטלי ותשלום דמי רישום או דמי חידוש (כהגדרתם להלן).
  • החברות במועדון הינה אישית ולא ניתנת להעברה לצד שלישי כלשהו.
  • השימוש בחברות במועדון יעשה באחת מחנויות הרשת. לא ניתן לצבור או לממש נקודות וכן לממש את הטבות המועדון באתר האינטרנט, דוכנים ובירידים של צומת ספרים.
  • חבר מועדון יהיה רק מי שעומד בכל התנאים הבאים (במצטבר): (א) הוא יחיד (אדם פרטי); (ב) מלאו לו 16 שנים (יש להציג תעודה מזהה); (ג) הוא שילם דמי רישום או דמי חידוש (כהגדרתם להלן), כפי שיהיו באותה עת; (ד) הוא מילא טופס הצטרפות דיגיטלי למועדון; (ה) הוא עומד (ויעמוד בכל תקופת חברותו במועדון) במכלול תנאי החברות במועדון בהתאם להוראות תקנון זה; מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר כי בכל מקרה, החברות במועדון הינה אישית ולפיכך, לא יורשו להיות חברים במועדון - תאגידים; ו/או בתי עסק; ו/או לקוחות עסקיים ו/או ועדים ו/או ארגונים ו/או התאגדויות. למען הסר ספק קנייה מוסדית ו/או ועדית ו/או קבוצתית ו/או מאורגנת ו/או ספריות לא תחשב "רכישה מזכה" (כהגדרתה להלן) ואלו לא יהיו זכאים להטבות המועדון.
  • עבור תקופת החברות (כהגדרתה להלן), דמי רישום למועדון הינם 10 ₪ (עשרה שקלים חדשים) כולל מע"מ, מחיר אחיד בכל הארץ לרבות אילת (להלן: "דמי הרישום").
  • בסיום תקופת החברות (רלוונטי לחברי מועדון שהצטרפו עד ליום 31.12.18, כמפורט להלן), חבר המועדון רשאי לחדש את חברותו בתשלום של דמי חידוש בסך 10 ₪ (עשרה שקלים חדשים) כולל מע"מ, מחיר אחיד בכל הארץ לרבות אילת (להלן: "דמי חידוש"). מובהר, כי בעת חידוש תקופת החברות, יהיה כפוף החבר לתקנון בנוסחו, כפי שיהיה בתוקף במועד החידוש וכפי שיעודכן מעת לעת, וכי ההטבות עשויות להשתנות ביחס לאלו הקיימות במועד ההצטרפות הראשוני של החבר למועדון.
  • דמי הרישום / דמי החידוש יעודכנו מעת לעת על ידי צומת ספרים. ביטול החברות במועדון והחזר של דמי הרישום / דמי החידוש יעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981, ובתנאי שלא נעשה שימוש במועדון.
  • תשלום דמי הרישום / דמי החידוש יבוצע אך ורק באמצעי תשלום הבאים: (1) כסף מזומן; (2) כרטיס אשראי; (3) כרטיס מתנה נטען פרטי בלבד שהונפק על ידי צומת ספרים ונרכש במחיר מלא; (4) תו הזהב Cash; (5) כרטיס נטען של BUYME; (6) זיכוי שהונפק על ידי הרשת ואינו מוגבל לרכישת מבצעים. לא יתקבלו לשם כך אמצעי תשלום אחרים.
  • "תקופת החברות": עד ליום 31.12.18, תקופת החברות במועדון הינה ממועד ההצטרפות, שהוא מועד מילוי טופס ההצטרפות בחנות ותשלום דמי הרישום (לעיל ולהלן: "מועד ההצטרפות" ו/או "מועד הרישום") ולמשך 12 (שנים עשר) חודשים. עם תום תקופת החברות, יהיה רשאי החבר לחדש את חברותו לתקופה נוספת בת 12 (שנים עשר) חודשים (להלן: "מועד החידוש"), בכפוף לתנאי התקנון לרבות ועמידה בכל תנאי תקנון זה.
  • לקוח אשר יצטרף למועדון החל מה- 1.1.19, או יחדש את חברותו החל מתאריך זה, החברות במועדון תהיה לצמיתות. צומת ספרים שומרת לעצמה את הזכות לחזור ולהגביל את תוקף החברות במועדון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  • חברי מועדון שהצטרפו למועדון או חידשו את חברותם במועדון עד ליום 31.12.18, אינם זכאים להיות חברי מועדון לצמיתות, ותקופת החברות תהיה בהתאם לסעיף 3.9 לעיל, ולא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה כלפי צומת ספרים בעניין זה, וכן לא יהיו זכאים לכל החזר ו/או זיכוי ו/או תשלום ו/או פיצוי מכל מין וסוג שהוא מצומת ספרים ו/או מי מטעמה, בעניין זה.
  • על אף האמור לעיל, צומת ספרים שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר את רישומו והצטרפותו של פרט כלשהו כחבר במועדון ו/או שלא לאשר חידוש חברות במועדון בכפוף לכל דין רלוונטי ו/או להוראת כל רשות מוסמכת לרבות ערכאה שיפוטית. במקרה כזה לא יגבו דמי רישום ו/או דמי חידוש, לפי העניין.
  • צומת ספרים שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לרבות להפחית ו/או להעלות את גובה דמי הרישום ו/או דמי החידוש ו/או לבטלם – כולם או חלקם, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. למען הסר ספק מובהר, כי תשלום דמי הרישום ו/או דמי החידוש יעשה לפי הסכום הנקוב בתקנון כפי שיהיה במועד ההצטרפות ו/או מועד החידוש. כך, במידה שחבר שילם דמי רישום/דמי חידוש ולאחר מכן דמי הרישום/דמי החידוש הופחתו, לא יהיה החבר זכאי להחזר ו/או להנחה כלשהי בגין כך; ובמידה שחבר שילם דמי רישום/דמי חידוש ולאחר מכן דמי הרישום/דמי החידוש הועלו, לא יידרש החבר לתשלום ההפרש בגין כך.
  • בכפוף לדין ולתקנון זה, צומת ספרים תהיה רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה, להתנות ו/או לבטל ו/או להשהות ו/או להפסיק את חברותו של חבר במועדון ובכלל זה כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, בין היתר (אך לא רק), במידה ועשה החבר שימוש שלא כדין בחברותו ו/או פעל בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק ו/או במידה שאמצעי תשלום שלו אשר באמצעותו ביקש לבצע רכישה לא כובד על-ידי בנקים, חברות אשראי וכיוצ"ב ו/או אם צומת ספרים סבורה, כי המשך חברותו של החבר במועדון עלולה לגרום נזק לצומת ספרים ו/או למי מטעמה או הקשור אליה ו/או לכל צד ג' שהוא.
  • ביטול החברות במועדון: חבר שירצה לבטל מיוזמתו את חברותו במועדון הלקוחות לפני שחלפו שבועיים (14 ימים) מיום שהצטרף לראשונה למועדון או מיום שחידש את המועדון, יהיה זכאי לקבל בחזרה את דמי הרישום או דמי החידוש, בהתקיים כל התנאים הבאים (במצטבר): (א) לא עשה במועדון כל שימוש – החל ממועד ההצטרפות או מועד החידוש; ו-(ב) לא מימש הטבות כלשהן הנובעות מחברותו במועדון – החל ממועד ההצטרפות או מועד החידוש. מובהר, כי ביטול החברות לאחר חלוף שבועיים מיום ההצטרפות למועדון או מיום חידוש החברות במועדון, אינו מזכה בהשבת דמי הרישום או דמי החידוש.
 4. פרטים אישיים של החבר; עדכונם; והשימוש בהם על-ידי צומת ספרים
 •      החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס הצטרפות דיגיטלי למועדון, הכולל את כל הפרטים המפורטים להלן ביחס לחבר: (א) שם פרטי ושם משפחה; (ב) מספר תעודת זהות או מספר דרכון לתושבי חוץ; (ג) תאריך לידה; (ד) כתובת מלאה (עיר / רחוב / מספר בית / מספר דירה); (ה) מספר טלפון נייד; (ו) פרטי דואר אלקטרוני; (ז) חתימה; (ח) תאריך; (ט) אישור תקנון המועדון (לעיל ולהלן: "טופס ההצטרפות"). 
 •     חבר המועדון מתחייב למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים. מובהר כי בכל מקרה, צומת ספרים ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לפרטים שנמסרו – כולם או חלקם – כולל נכונותם, דיוקם, קבלת / אי קבלת הודעה או הטבה כלשהי אצל החבר ו/או כל זכות אחרת בקשר לחברות במועדון עקב כך שהחבר מסר פרטי התקשרות לא תקינים ו/או לא כנדרש ו/או מסרם באופן חלקי בלבד ו/או לא עדכן במועד את פרטיו האישיים הרלוונטיים אצל צומת ספרים. עדכון פרטים ייעשה על ידי החבר בלבד ובאחריותו הבלעדית, באמצעות הגעה לאחד מסניפי צומת ספרים, מילוי הפרטים העדכניים בטופס הדיגיטלי וחתימה על הטופס.
 •      במילוי הפרטים בטופס ההצטרפות הדיגיטלי, מביע החבר את הסכמתו לרישום פרטיו בכתב ו/או במדיה מגנטית, על-פי החלטת צומת ספרים וכן להיכללותו במאגר מועדון הלקוחות מס 700061754, שבעליו היא חברת "צומת ספרים (2002) שותפות מוגבלת" ח.פ 550211577, מרחוב התקווה 6 רמלה (להלן:" מאגר המידע"), לצורך קבלת דיוור ישיר של פרסומים ועדכונים באמצעי המדיה השונים. 
 • בכפוף לאמור בתקנון זה, בחתימתו ובהסכמתו של החבר בטופס ההצטרפות הדיגיטלי לקבלת דיוור ישיר, וככל שהחבר לא הודיע אחרת בטופס ההצטרפות, מאשר החבר לצומת ספרים לעשות שימוש במידע שהתקבל ויתקבל מהחבר ישירות ו/או במידע שייאסף ויצטבר במאגר המידע ו/או במידע שיופק על סמך ניתוח נתוני המידע כאמור, לצורך שיווק וקידום מכירות של צומת ספרים, ובכלל זה - למטרות פניה (כללית או מותאמת אישית) לחברי המועדון בדיוור ישיר, קבלת עדכונים תקופתיים, תוכן שיווקי ופרסומים מצומת ספרים, בכל אמצעי תקשורת שצומת ספרים תמצא לנכון (כגון טלפון, דואר, פקס, דואר אלקטרוני, SMS, MMS, אפליקציה סלולרית, Push Notification ועוד), למטרות ניהולו ותפעולו של המועדון וכן למטרות ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי בקשר למועדון, לתקופה שאינה מוגבלת בזמן (אלא אם חבר המועדון ביקש מראש ובכתב ובהתאם לתקנון זה להסירו ממאגר המידע, באופן שבו צוין בדיוור הישיר שיש לבקש להסירו מהמאגר).
 • צומת ספרים תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לצורך ביצוע משלוח הדיוור הישיר לחברי המועדון, להעביר את פרטיהם של חברי המועדון (לצורך זיהוי חבר המועדון בלבד), לכל גורם המבצע בפועל, עבור צומת ספרים, את הדיוור הישיר לחברי המועדון (אלא אם החבר ביקש אחרת, מראש ובכתב).
 • כמו כן, בחתימתו / בהסכמתו של החבר בטופס ההצטרפות הדיגיטלי לקבלת דיוור ישיר, נותן החבר את אישורו לכך שהדיוור הישיר ו/או הפרסומים ו/או חומרים שיווקיים פרסומיים ואחרים עשויים לכלול גם דברי פרסומת של צדדים שלישיים שאינם בהכרח צומת ספרים והוא נותן כאמור את הסכמתו מדעת לקבלת דברי פרסום אלה במסגרת הדיוור הישיר/הפרסומים כאמור.
 • למען הסר ספק מובהר, כי צומת ספרים תהיה רשאית להעביר מידע אודות חברי המועדון (לרבות אודות רכישותיהם), כולו או חלקו, במידה ותתבקש לכך על ידי כל דין, לרבות בהתאם להוראות/צווים/החלטות של כל ערכאה/רשות/גוף שלטוני/שיפוטי/אחר מוסמך.
 • בחתימתו / בהסכמתו בטופס ההצטרפות הדיגיטלי, מסכים החבר לביצוע השימושים במידע אודותיו, המפורטים בתקנון זה, ומאשר, כי השימושים הנ"ל לא ייחשבו לפגיעה בפרטיותו ולא יזכו אותו בסעד או פיצוי כלשהם. כמו-כן, ייחשב המידע האמור לקניינה של צומת ספרים והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על-פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. 
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חבר מועדון יהיה רשאי, בכל עת, לפנות בכתב לשירות הלקוחות של צומת ספרים (כאמור בסעיף 9 להלן), ולבקש לקבל לידיו את פירוט המידע המוחזק לגביו במאגר המידע. וכן מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף, רשאי החבר לדרוש כאמור מצומת ספרים, להסיר את עצמו מרשימות הדיוור של המועדון, באופן המפורט בדיוור לפיו יש לבקש להסירו מהמאגר.
 • צומת ספרים תנהל את מועדון הלקוחות בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר, ותנקוט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על פרטיות וסודיות המידע שהעביר חבר המועדון. במקרים שאינם בשליטה הבלעדית של צומת ספרים, לרבות בשל אירועים הנובעים מכוח עליון, צומת ספרים אינה ולא תהיה אחראית לכל אובדן, הפסד, הוצאה ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא, עקיף או תוצאתי או ישיר או אחר, אם וככל שייגרם לחבר מועדון או למי מטעמו, לרבות אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה, בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, תקנות הגנת הפרטיות, הנחיות רשם מאגרי מידע ו/או תקנונים אחרים כפי שיהיו מעת לעת.
 • על חבר המועדון לא חלה חובה חוקית למסור את המידע, מסירתו תלויה ברצון, בבחירה ובהסכמתו של חבר המועדון. המטרה שלשמה מבוקש המידע היא דיוור ישיר וקשר עם הלקוח, מתן שירות ללקוחות, ניהול מועדון לקוחות, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות.
 1. הטבות לחברי מועדון
  • צומת ספרים תהא רשאית להציע ו/או לספק הטבות ו/או הנחות ו/או לערוך אירועים ו/או מבצעים במסגרת המועדון, בין ייחודיים לחברי מועדון ובין לא, בין אם יהיו תקפים אך ורק בצומת ספרים ובין גם ברשת/ות אחר/ות / נוספ/ות /או חברות אחרות – הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי כפי שיהיה מעת לעת.
  • צומת ספרים שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את ההטבות הניתנות לחברים במסגרת מועדון הלקוחות, ובכלל זה להתנותן או להפסיקן או להשעותן או לבטלן (במלואן או בחלקן), בכפוף להוראות הדין.
  • קבלת הטבות המועדון מותנית ברישום מלא של חבר המועדון באמצעות הטופס הדיגיטלי ובחתימתו על הטופס. במידה והלקוח לא יסיים את תהליך ההרשמה, ואף אם שילם את דמי ההצטרפות למועדון, לא ייחשב הלקוח כחבר מועדון ולא יהיה זכאי להטבות להן זכאים חברי המועדון.
  • התשלום במועדון יעשה רק על ידי אחד מאמצעי התשלום הבאים: (1) כרטיס אשראי; (2) מזומן; (3) כרטיס מתנה נטען פרטי בלבד שהונפק על-ידי צומת ספרים; (4) תו הזהב Cash; (5) כרטיס נטען של BUYME; (6) זיכוי שהונפק על ידי הרשת ואינו מוגבל לרכישת מבצעים (יובהר כי רכישה באמצעות זיכוי שהונפק על ידי הרשת לא תיחשב רכישה מזכה לצורך צבירת נקודות כהגדרתה להלן).
  • מובהר, כי במעמד רכישת מוצרים בחנויות צומת ספרים, לא ניתן יהיה לבצע שימוש הן בחשבון המועדון והן בכרטיס הנחה / הטבה פעיל אחר מכל סוג שהוא ו/או בטפסי הנחה / הטבה לחברות / מוסדות, ו/או בכל הטבה / הנחה הניתנת לקבוצות הזכאיות להטבה / הנחה כלשהי, כגון עובדי בתי חולים, אוניברסיטאות ומכללות, סטודנטים, מפעלים וחברות, עובדי מתחמים, עובדי הרשת ושותפיה וכו', ו/או בכל הטבה, זיכוי, קופון וכיו"ב ככל שישנם ברשות החבר (להלן ביחד: "כרטיס אחר"). יובהר שחברי המועדון אשר ברשותם כרטיס אחר, בנוסף לכרטיס החבר שלהם במועדון, יידרשו לבחור במעמד הרכישה באיזה מהכרטיסים ברצונם לעשות שימוש באותה רכישה. מובהר, כי ביצוע רכישה באמצעות כרטיס אחר לא תיחשב לרכישה מזכה (כהגדרתה להלן).
  • 'הטבת הצטרפות והטבת חידוש' – עם הצטרפותו כחבר במועדון או עם חידוש החברות של חבר המועדון, תעניק צומת ספרים לחבר המועדון הטבת הצטרפות או הטבת חידוש למועדון, כמפורט להלן (להלן: "הטבת הצטרפות" או "הטבת חידוש" בהתאמה):
   • סך זהה לסכום ששולם על ידי החבר בעת הצטרפותו למועדון או חידוש החברות – סכום זה יוזן ויעודכן בחשבון החבר, כהנחה חד פעמית לרכישה אחת בלבד, באחת מהחנויות.
   • ויודגש, במידה ודמי הרישום ו/או דמי החידוש יהיו נמוכים מהרשום בתקנון זה בעת ההצטרפות / החידוש בסניפי הרשת, סכום הטבת ההצטרפות יהיה זהה לדמי הרישום / דמי החידוש אשר שולמו בפועל.
   • את הטבת ההצטרפות או הטבת החידוש יהיה רשאי לממש החבר בעצמו בלבד, בהצגת תעודה מזהה, וזאת רק במהלך החודש הקלנדרי העוקב לחודש ההצטרפות למועדון או חידוש החברות. לא ניתן להאריך הטבות אלו.
   • במידה והחבר לא מימש את מלוא סכום ההטבה, לא יוחזר לו כסף ו/או שובר זיכוי ו/או שווה כסף בכל דרך שהיא.
   • להסרת ספק מובהר, כי לא ניתן לממש את הטבת ההצטרפות או הטבת חידוש והטבות אחרות, ובכלל זה הטבת יום הולדת, באותה עסקה.
   • להסרת ספק מובהר, כי אין צבירת נקודות על הטבת ההצטרפות או הטבת החידוש.
   • במהלך קיום מבצעים מסוימים בצומת ספרים (ככל וכפי שיוגדרו ויבוצעו מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של צומת ספרים) תהיה צומת ספרים רשאית להגביל את זכותם של חברי המועדון לממש את הטבת ההצטרפות או הטבת החידוש או כל הטבה אחרת.
   • מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי מימוש הטבת הצטרפות או הטבת חידוש לא יתאפשרו ברכישת פריטים ממחלקת לימוד וברכישת תווי שי.
   • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי ההטבות אינן תקפות באתר האינטרנט ו/או בירידי צומת ספרים.
   • חבר מועדון אשר מבקש להחזיר פריט אשר נרכש במסגרת הטבת הצטרפות או הטבת חידוש, יקבל שובר זיכוי לצומת ספרים, בניכוי ההטבות.
   • צומת ספרים שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לבטל את הטבת ההצטרפות ו/או הטבת החידוש בכל עת.
  • 'הטבת יום הולדת': לקוח המצטרף כחבר מועדון, יהיה זכאי להטבת יום הולדת, כמפורט להלן:
   • הטבת יום הולדת הינה למימוש חד פעמי, אך ורק במהלך החודש בו חל יום הולדתו של חבר המועדון.
   • לא ניתן להאריך את תוקפה של הטבת יום ההולדת.
   • ללקוחות המצטרפים למועדון או מחדשים אותו, הטבת יום ההולדת לא ניתנת למימוש ביום ההצטרפות למועדון או יום החידוש של החברות במועדון.  
   • מימוש הטבת יום ההולדת יעשה רק על ידי חבר המועדון בעצמו, בהצגת תעודה מזהה, הכוללת את תאריך הלידה של חבר המועדון.
   • יודגש, כי רישום תאריך יום ההולדת הנכון בטופס ההצטרפות הדיגיטלי הינו באחריותו הבלעדית של חבר המועדון. במקרה בו תאריך יום ההולדת אינו תואם לתאריך הלידה המופיע בתעודה המזהה, חבר המועדון לא יהיה זכאי לממש את הטבת יום ההולדת. חבר המועדון רשאי לעדכן את תאריך יום ההולדת הנכון בטופס הדיגיטלי, ואם עשה כן, יהיה רשאי לממש את הטבת יום ההולדת במועד יום הולדתו שיחול לאחר מועד העדכון (כך שלא ניתן לממש את הטבת יום ההולדת רטרואקטיבית).
   • להסרת ספק מובהר, כי לא ניתן לממש את הטבת יום ההולדת והטבות אחרות, ובכלל זה הטבת הצטרפות או הטבת חידוש, באותה עסקה.
   • במידה והחבר לא מימש את מלוא סכום ההטבה, לא יוחזר לו כסף ו/או שובר זיכוי ו/או שווה כסף בכל דרך שהיא.
   • להסרת ספק מובהר, כי אין צבירת נקודות על הטבת יום ההולדת.
   • במהלך קיום מבצעים מסוימים בצומת ספרים (ככל וכפי שיוגדרו ויבוצעו מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של צומת ספרים) תהיה צומת ספרים רשאית להגביל את זכותם של חברי המועדון לממש את הטבות יום ההולדת או כל הטבה אחרת.
   • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי מימוש הטבת לא תתאפשר ברכישת פריטים ממחלקת לימוד וברכישת תווי שי.
   • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי הטבת יום הולדת אינה תקפה באתר האינטרנט ו/או בירידי צומת ספרים.
   • חבר מועדון אשר מבקש להחזיר פריט אשר נרכש במסגרת הטבת יום הולדת, יקבל שובר זיכוי לצומת ספרים, בניכוי הטבת יום ההולדת.
   • צומת ספרים שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לבטל את הטבת יום ההולדת בכל עת.
  • מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר, אם וככל שתחליט צומת ספרים לפי שיקול דעתה, שהטבות או איזה חלק מהן שיינתנו יהיו ניתנות למימוש באמצעות קופונים, הקופונים יישלחו לחברים לפי החלטה ושיקול דעת של צומת ספרים, כגון לדואר האלקטרוני של חברי המועדון ו/או באמצעות SMS למספר הטלפון הסלולארי של חברי המועדון, ומימוש הקופונים יתבצע באמצעות הצגת עותק מודפס של הקופונים או באמצעות הצגת הודעות SMS בחנויות צומת ספרים. עלויות קבלת הודעות SMS לטלפון הסלולארי הינן על חשבונו של המנוי הסלולארי. יובהר, כי קופון שלא מומש עד למועד סיום התוקף שלו, לא יהיה תקף ולא ניתן יהיה לממשו לאחר מועד זה וחבר המועדון לא יהיה זכאי לקופון חלופי ו/או לתמורה כלשהי בגינו.
 2. צבירת "נקודות זכות" (CASH BACK)
  • צבירת נקודות זכות תעשה בכפוף ובהתאם לתקנון זה.
  • צבירת נקודות הזכות תתבצע בחשבון אחד בלבד של הלקוח - הוא חשבון החבר.
  • לאחר הצטרפותו למועדון, או חידוש חברותו במועדון, החבר יהיה זכאי, עבור כל רכישה מזכה (כהגדרתה להלן), לצבירת נקודות זכות בשווי 5% (חמישה אחוזים) מסכום הרכישה המזכה ששולם בפועל בקופת החנות.
  • נקודות הזכות (CASH BACK) הינן נקודות אישיות, בעלות ערך של 1 (אחד) ₪ לכל 1 (אחת) נקודה, אותן צובר החבר בהתאם ובכפוף לתקנון זה, ואשר אינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה לכסף ישראלי או לכל כסף/מטבע אחר ו/או לשובר זיכוי ו/או לשווה כסף מכל מין וסוג שהוא ו/או בכל דרך אחרת.
  • צבירת נקודות זכות לכל חבר תעשה באופן אישי, בעבור כל חבר בנפרד, על ידי צאצאים עד גיל 16 ו/או על ידי בן/בת זוג של חבר המועדון או ידועים בציבור המנהלים משק בית משותף, באמצעות מסירת מספר תעודת הזהות של חבר המועדון. אין ולא ניתן יהיה לאחד/למזג/לצרף קניות ו/או רכישות ו/או עסקאות ו/או נקודות זכות שנצברו, לפי העניין, בחשבונות של חברים שונים ו/או בחשבונות שונים של אותו חבר.
  • "רכישה מזכה" - רכישה בהתאם ובכפוף לתקנון זה, בגינה צובר חבר מועדון בתוקף, נקודות זכות (Cashback) לחשבון החבר. רכישה מזכה הינה רכישה שבוצעה בחנות על ידי חבר מועדון, לצרכים פרטיים בלבד בכמות סבירה בלבד, באחת מחנויות הרשת, ובהתאם להוראות תקנון זה, באחד מאמצעי התשלום הבאים: (א) כסף מזומן; (ב) כרטיס אשראי; (ג) כרטיס מתנה נטען פרטי בלבד שהונפק על ידי צומת ספרים ונרכש במחיר מלא; (ד) כרטיס תו הזהב Cash; (ה) כרטיס נטען של BUYME.
  • יובהר, שהסכום הרלוונטי לצורך רכישה מזכה הינו הסכום הסופי של החשבון כולל מע"מ, לאחר הפחתת הטבות ו/או הנחות מכל סוג שהוא שניתנו, ככל שניתנו למשלם, מכוח היותו חבר במועדון או בכלל.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר, כי: (א) תשלום דמי הרישום ודמי החידוש; ו/או (ב) מימוש הטבות; ו/או (ג) תשלום בגין רכישת כרטיס מתנה נטען ("wish u card") פרטי ו/או שאינו פרטי (כגון כרטיס מתנה מוסדי / ועד עובדים / ארגוני/ קבוצתי שהונפק על-ידי צומת ספרים); ו/או (ד) תשלום באמצעות תווי קניה, שוברי הנחה/כרטיסי מתנה והנחה/טפסי הנחה/קופונים; ו/או (ד) שוברי זיכוי שהונפקו על ידי צומת ספרים ואחרים ו/או (ה) רכישה במסגרת מבצעים מאסיביים (כמפורט בסעיף 6.13 להלן) ו/או עודפים - לא ייחשבו לרכישה מזכה.
  • רכישת פריטים ממחלקת לימוד וכן רכישה של תווי שי, לא ייחשבו רכישה מזכה.
  • לא תתאפשר צבירה עבור רכישות שנעשו באתר הרשת ובירידי צומת ספרים / דוכנים / נקודות מכירה או באירועים בהם נמכרים מוצרים של צומת ספרים.
  • צומת ספרים רשאית בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לקבוע כי אין כפל הטבות/ הנחות/זיכויים/ מבצעים וכיוצא בזה.
  • מובהר גם, כי רכישה שהתשלום בגינה לא כובד במלואו בפועל, מסיבה כלשהי, לא תיחשב לרכישה מזכה. מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לצומת ספרים במקרה זה, צומת ספרים תהיה רשאית לבטל נקודות זכות (CASH BACK) שנצברו בגין הרכישה כאמור ו/או לדרוש מחבר המועדון את תמורתן המלאה במקרה בו נעשה שימוש בנקודות בטרם הובא לידיעת צומת ספרים כי התשלום לא כובד.
  • צומת ספרים שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה, בכפוף לתקנון זה ולכל דין את הטבת "נקודות הזכות" לרבות שיעור ואופן הצבירה והמימוש, ובין היתר להחריג מוצרים או מחלקות מסוימות ממנגנון צבירת נקודות זכות.
  • מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, מובהר כי צומת ספרים שומרת על הזכות לשנות ובכלל זה להתנות / ואו להפחית ו/או לבטל את הצבירה של נקודות הזכות במועדים בהם יתקיימו מבצעים מאסיביים כדוגמת "חודש הספר", "4 ספרים ב-100 ש"ח" ועוד.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי בכל מקרה, לא יתאפשרו/יותרו צבירה ו/או מימוש נקודות הזכות בדיעבד למי שלא ביצע את הרכישה המזכה במתכונת הנדרשת בתקנון זה. להסרת ספק ומבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר, כי לא יינתנו הטבות בדיעבד בגין רכישות שבוצעו לפני הצטרפותו של חבר למועדון.
  • בתום של כל שנת חברות במועדון (שנת חברות אינה שנה קלנדרית, אלא השנים נספרות מרגע ההצטרפות למועדון, ואם החברות חודשה אזי מרגע החידוש), הנקודות אשר נצברו לזכותו של חבר המועדון עד לאותה עת, יימחקו, וזאת לאחר שתינתן לחבר המועדון הודעה של שלושה (3) חודשים טרם המחיקה או תקופת זמן אחרת בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981. ההודעה תינתן באחד מאמצעי התקשורת המיועדים לדיוור ישיר, לפי שיקול דעתה של צומת ספרים. למען הסר ספק מובהר, כי חבר שלא מימש את הנקודות שצבר בתקופת הזמן האמורה, יאבד את זכאותו למימוש הנקודות, ולא יהיה זכאי לכל החזר ו/או זיכוי ו/או תשלום ו/או פיצוי מכל מין וסוג שהוא מצומת ספרים ו/או מי מטעמה.
 3. מימוש "נקודות זכות" (CASH BACK)
  • מימוש נקודות זכות יעשה בכפוף ובהתאם לתקנון זה.
  • מימוש נקודות זכות או מימושה של כל הטבה אחרת לה זכאי חבר המועדון, יעשו אך ורק על ידי בעל המועדון בלבד, בהצגת תעודה מזהה.
  • מימוש נקודות הזכות מותנה בקיומה של יתרת זכות מינימלית של 20 (עשרים) נקודות זכות, הצבורות בחשבונו של החבר. במידה ולאחר מימוש נקודות הזכות תפחת יתרת נקודות הזכות של החבר מתחת ל-20 (עשרים) נקודות, יהיה החבר זכאי לממש את שארית נקודות הזכות שנותרה לזכותו, רק לאחר שיצטברו בחשבונו שוב לפחות 20 נקודות זכות כאמור.
  • צומת ספרים שומרת לעצמה את הזכות לקבוע כי חובה לממש את כל סכום הפריט בנקודות, כך שלא ניתן יהיה לבצע חלק מהתשלום רק באמצעות חלק מהנקודות הצבורות.
  • לא ניתן לממש את נקודות הזכות, כולן או חלקן, באותה העסקה בה הן נצברו, אלא אך ורק בעסקה נפרדת.
  • מובהר, כי ברכישה ששולמה באמצעות נקודות הזכות, לא ניתן יהיה לצבור נקודות זכות.
  • צומת ספרים תקבע מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, האם ואילו מוצרים ו/או מחלקות לא ניתן לממש (לרכוש) באמצעות נקודות זכות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר כי לא ניתן לרכוש באמצעות נקודות זכות פריטים ממחלקת לימוד ותווי שי.
  • במידה והחבר ניצל באופן כלשהו נקודות זכות מעבר למגיע לו, וזאת בין היתר, בשל תקלה או שיבוש כלשהו אצל צומת ספרים (לרבות, טעות ו/או שיבוש במערכות המחשוב של צומת ספרים), תהיה צומת ספרים רשאית לדרוש מהחבר החזר כספי או שווה ערך לכסף, כגון העמדת נקודות הזכות ביתרה שלילית ("מינוס"), בערך של 1 (אחד) ₪ עבור כל 1 נקודת זכות שנוצלה כאמור מעבר למגיע לחבר, על מנת לכסות את הגירעון בנקודות הזכות.
  • הרישום המתנהל והנמצא בידי צומת ספרים הוא זה אשר יקבע את סכום נקודות הזכות שצבר כל חבר, ויחשב לראיה מהימנה בדבר נכונות הנתונים. חבר הסבור, כי חלה טעות ברישום צבירת נקודות הזכות שלו ו/או שיש לו כל טענה אחרת בקשר למועדון הלקוחות, רשאי לפנות בכתב למוקד שירות הלקוחות של צומת ספרים (כאמור בסעיף 9 להלן) ולהעלות בכתב את השגותיו, והוא יענה בהקדם האפשרי בהתאם לתקנון ולכל דין.
  • בכפוף לתקנון זה, מימוש נקודות הזכות יתאפשר במשך כל תקופת החברות במועדון הלקוחות, וכל עוד החברות בתוקף.
  • בכל מקרה שבו באה החברות במועדון לידי סיום, בין אם הסתיימה תקופת החברות ו/או בין אם החבר הפסיק את חברותו במועדון ו/או בין אם צומת ספרים הפסיקה את החברות ו/או פעילות המועדון, יהיה חבר המועדון רשאי לממש את נקודות הזכות שצבר בחשבון, בהתאם לתקנון זה, לתקופה של 3 (שלושה) חודשים מיום ביטול החברות ו/או מיום סיום החברות במועדון (להלן: "תקופת המימוש"). בסיום תקופת המימוש, תימחק יתרת נקודות הזכות שצבר החבר.
  • חבר שלא מימש את ההטבות שצבר במהלך תקופת המימוש, כולן או איזה מהן, יאבד את זכאותו למימוש ההטבות ולא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי ו/או החזר ו/או זיכוי מכל מין וסוג שהוא מצומת ספרים ו/או ממי מטעמה. יובהר, כי בעת חידוש מועדון לאחר סיומה של תקופת המימוש, לא יוחזרו ללקוח הנקודות שנמחקו לו.
  • במידה ובשל תקלה / הפרעה / ליקוי כלשהו במערכות המחשוביות, כפי שאלו מפורטות בסעיף 10.8 להלן, חבר המועדון יקבל מצומת ספרים הודעה שגויה ביחס לכמות הנקודות הצבורה לו, חבר המועדון יוכל לממש אך ורק את הנקודות אשר נצברו לו באופן תקין, ולא את הנקודות שניתנו לו במסגרת מידע שגוי שנגרם בשל תקלות כאמור.
  • בירור יתרת נקודות הזכות העומדות לזכות החבר, ניתן לעשות באחת מחנויות הרשת או בשירות הלקוחות של צומת ספרים (כמפורט בסעיף 9 להלן).
  • צומת ספרים רשאית לקבוע בכל עת כי לא יהיה כפל מבצעים / כפל הנחות / כפל הטבות, מכל מין וסוג שהוא.
  • בתום של כל שנת חברות במועדון (שנת חברות אינה שנה קלנדרית, אלא השנים נספרות מרגע ההצטרפות למועדון, ואם החברות חודשה אזי מרגע החידוש), הנקודות אשר נצברו לזכותו של חבר המועדון עד לאותה עת, יימחקו, וזאת לאחר שתינתן לחבר המועדון הודעה של שלושה (3) חודשים טרם המחיקה או תקופת זמן אחרת בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981. ההודעה תינתן באחד מאמצעי התקשורת המיועדים לדיוור ישיר, לפי שיקול דעתה של צומת ספרים. למען הסר ספק מובהר, כי חבר שלא מימש את הנקודות שצבר בתקופת הזמן האמורה, יאבד את זכאותו למימוש הנקודות, ולא יהיה זכאי לכל החזר ו/או זיכוי ו/או תשלום ו/או פיצוי מכל מין וסוג שהוא מצומת ספרים ו/או מי מטעמה.

 

 

 1. זיכוי, החלפה, ביטול, החזרה
  • ביטול ו/או החזרה של רכישה ו/או עסקה/ות, לרבות זיכויים, החלפות ועוד, יעשו על פי נהלי ההחזרות וההחלפות של צומת ספרים, כפי שיעודכנו מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי של צומת ספרים ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע-2010.
  • זיכויים, החזרות והחלפות של פריטים שנרכשו במחיר מופחת במסגרת הטבה לחברים במועדון, יתבצעו לפי המחיר אשר שולם בפועל כנגד חשבונית/קבלה/פתק החלפה.
  • במידה וכנגד החזרת פריט תוחזר לחבר המועדון התמורה במזומן ו/או יבוצע זיכוי בכרטיס האשראי (בהתאם לנהלי החברה), יקוזזו מחשבונו של חבר המועדון סכום נקודות הזכות שנצברו בגין הפריט שהוחזר, מסך נקודות הזכות שנצברו לו עד לאותה עת בחשבונו.
  • במידה ויוחזר הפריט כנגד השבת התמורה ששולמה בגינו ובנסיבות בהן הנקודות שנצברו בגין הפריט המוחזר מומשו, ונרכש/ו באמצעותן פריט/ים נוסף/ים, יקוזזו מחשבונו של חבר המועדון סכום נקודות הזכות שנצברו בגין הפריט שהוחזר, מסך נקודות הזכות שנצברו לו עד לאותה עת בחשבונו. במידה ולא עומדות לזכותו של הלקוח נקודות זכות, ייכנס חשבונו של חבר המועדון ליתרת חובה.
  • החזרה כאמור עשויה לכלול החזרה על ידי צד שלישי שאינו החבר, אליו הגיעה הרכישה / המוצר (למשל בדרך מתנה). גם במקרה כזה יקוזזו מחשבונו של חבר המועדון סכום נקודות הזכות שנצברו בגין הפריט שהוחזר, מסך נקודות הזכות שנצברו לו עד לאותה עת בחשבונו. במידה ולא עומדות לזכותו של הלקוח נקודות זכות, ייכנס חשבונו של חבר המועדון ליתרת חובה. וכל זאת ללא ידיעתו של הלקוח, וללא כל הודעה מוקדמת על כך.
 2. פניות, מידע, בירור פרטים

כל פנייה בעניין הקשור למועדון הלקוחות, יש לפנות לשירות הלקוחות של צומת ספרים בטלפון: 08-9236565 או בפקס: 08-9236566 או באי-מייל service@t-s.co.il או בדואר לכתובת: התקווה 6 רמלה ת.ד 2020 (לעיל ולהלן "שירות לקוחות").

 1. כללי
  • עם ההצטרפות למועדון מקבל החבר על עצמו את תנאי תקנון זה, ללא סייגים (לרבות כל שינוי ו/או עדכון שיחולו בו, ככל שיחולו, מעת לעת) ומתחייב לפעול על-פיו. כל חבר מועדון ייחשב כמי שקרא והסכים לכל הוראות תקנון זה, וככל שאין הוא מסכים להן ו/או לכל חלק מהן, אין הוא זכאי להצטרף כחבר למועדון.
  • עותק של התקנון יהיה זמין לעיון בחנויות הרשת, באתר הרשת ובמשרדי הנהלת הרשת.
  • צומת ספרים שומרת לעצמה את הזכות להתאים ו/או לשנות ו/או לערוך את התקנון, את אופן השימוש במועדון ואת הטבות המועדון, מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לדין. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי החברים עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי צומת ספרים. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות התקנון ו/או שינוי התקנון.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, צומת ספרים תהיה רשאית, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות גם את שם המועדון, סמליו, תכניו לרבות עיצוב, מלל וכדומה.
  • מלוא הזכויות והקניין לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר והקניין הרוחני במועדון הלקוחות וכל הקשור בו, לרבות תכני המועדון, עיצוב המועדון, וכל אפליקציה, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלול במועדון, הינם בבעלות צומת ספרים בלבד. אין להעתיק, לצלם, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי אחד מאלו.
  • במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם (לרבות בכל אמצעי מדיה), קיימים ו/או שיהיו קיימים, אזי תגברנה הוראות תקנון זה והן אלה שיחייבו לכל דבר ועניין.
  • כל התנהגות / פעולה של צומת ספרים לטובת חבר מועדון, שהינה בניגוד לאמור בתקנון זה או לא עולה בקנה אחד עם הוראותיו, תיחשב לפעולה שהינה לפנים משורת הדין בלבד, ובין היתר לא תשמש או תיחשב כוויתור של צומת ספרים על זכויותיה ו/או על התחייבויותיו של חבר כאמור בתקנון זה, וכן לא תיחשב לנוהג / מנהג / תקדים המחייב באופן כלשהו את צומת ספרים.
  • הפעלה, ניהול וקיום מועדון הלקוחות בכלל, כמו גם צבירה, מימוש ומתן ההטבות השונות לחברי המועדון כמפורט בתקנון זה ובהתאם לו, הינם ויהיו בכפוף לפעילות התקינה של מערכות צומת ספרים, לרבות מערכות התפעול והמחשוב של צומת ספרים מחד גיסא, וכן של צדדים שלישיים וגורמים שונים שאינם בשליטה או באחריות של צומת ספרים, כגון כלל רשת האינטרנט ו/או כוח עליון וכיו"ב. מובהר, כי מטבע הדברים ייתכנו הפרעות, תקלות, ליקויים וכיו"ב לרבות בניהול מועדון הלקוחות וכל הכרוך בו; חלקם אף עלולים למנוע ו/או לעכב ו/או לדחות שימוש בכרטיס החבר לרבות מימוש הטבות ו/או צבירת נקודות ו/או מימוש נקודות על פי התקנון – זמנית או באופן קבוע – ואין באפשרותה של צומת ספרים לצפות אותן מראש ו/או למנוע אותן. במידה ויובא לידיעת צומת ספרים קיומן של תקלות כאמור, תפעל צומת ספרים לטיפול בהן בהקדם, ככל שהדברים בשליטתה ובאפשרותה, ולא יהיו לחברי המועדון ו/או לכל צד שלישי שהוא טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן נגד צומת ספרים ו/או מי מטעמה בשל כך לרבות אי מתן צבירה/ מימוש/ הטבות בתקופה זו.
  • במידה ויתרחשו הפרעות / תקלות / ליקויים, כמפורט בסעיף לעיל, אשר ייגרמו למתן מידע שגוי לחבר המועדון בדבר הטבות כלשהן שהוא אינו זכאי להן לפי הוראות תקנון זה, צומת ספרים תוכל למנוע קבלת הטבות אלו.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר, כי רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים, אתרי אינטרנט וכיו"ב אמצעי מדיה ותקשורת, קיימים ו/או שיהיו קיימים, חשופים לכשלים, ליקויים, תקלות כמו גם להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. צומת ספרים נוקטת באמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי חברי המועדון בטופס ההצטרפות הדיגיטלי, אולם על חברי המועדון לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. צומת ספרים אינה מתחייבת שהשירותים והמידע השמורים בשרתי המועדון (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם, ולא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לחברי המועדון ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור, וחברי המועדון מוותרים על כל טענה כנגד צומת ספרים ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
  • צומת ספרים לא תישא בכל אחריות לכל מעשה, מחדל או פעילות בלתי חוקיים שיעשו על ידי כל צד שלישי שאינו בשליטתה ובאחריותה המלאה.
  • צומת ספרים שומרת לעצמה את הזכות לעשות כל שינוי בקשר עם המועדון ובכלל זה לעדכן, להתנות, להקפיא, להפסיק, לבטל, ולסיים את פעילות המועדון, בין זמנית ובין בכלל, במועד שייקבע על ידי צומת ספרים בהודעה שתפורסם בדרך סבירה שתיקבע על-ידה (להלן: "יום סיום הפעילות"). במידה וצומת ספרים תבצע שינוי כלשהו כאמור או תסיים את פעילות המועדון, היא תפעל בכפוף לחוק הקיים באותה עת בכל הקשור להודעה מראש לחברי המועדון ולזמנים לביצוע הפעולות.
  • תקנון זה יחול לטובת צומת ספרים והפועלים מטעמה ו/או עבורה. צומת ספרים רשאית להעביר ו/או להסב את תקנון זה, ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות ממנו, באופן מלא או חלקי, ליחיד, תאגיד או כל גוף משפטי חוקי, לרבות חברת אם, חברת בת, חברה קשורה, על דרך של העברה, מכירה, הקניה, מיזוג, פיצול, איחוד ועוד, ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת חבר המועדון.
  • תקנון המועדון עשוי לכלול טעויות כתיב, טעויות דפוס, שגיאות במלל ו/או אי דיוקים אשר נעשו בתום לב. חברי המועדון לא יוכלו לטעון נגד צומת ספרים בגין טעויות אלו, וצומת ספרים לא תחויב בפיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג שהם.
  • הדין שיחול בגין כל מחלוקת בקשר לתקנון זה, לרבות בקשר לביצועו, פרשנות הוראותיו - וכן בכל הקשור לחברות במועדון (להלן ביחד: "מחלוקת") - הינו הדין הישראלי בלבד ולא תהיה תחולה לכל דין אחר. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת הנוגעת למועדון הלקוחות ו/או לתקנון זה ו/או לכל הנובע והמשתמע מהם, תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב בלבד, ולא תהא סמכות לכל בית משפט אחר.

 

 

צומת ספרים 2002 שותפות מוגבלת