www.booknet.co.il
הבו אור פנימיות התורה ולימודה במשנת מרן הראיה | חגי אירם

הבו אור פנימיות התורה ולימודה

חגי אירם

מחיר: 98 ₪


מחיר בבוקנט: 88.2 ₪


קטגוריה: יהדות  
הוצאה: דברי שיר
העיסוק בפנימיות התורה היתה בנפשו של מרן הרב זצ"ל, ביחוד בדורנו, דור התחיה המחודשת של עם ישראל, על מורכבותו המיוחדת, ואתה בספרך מברר את הענין הגדול הזה לפרטיו, (הרב חיים דרוקמן) בחיבור תמצאו מקורות כמעט מכל כתביו של מרן הרב, פנקסים, קבצים, אגרות, שיחות ואף עדויות ומעשים מעניינים מתוך מביוגרפיית מרן הרב, אור האורות, במהלך הלימוד והמחקר נפגש והתייעץ המחבר רבות עם תלמידי חכמים וחוקרים המתמחים במשנת הרב קוק זצ"ל, בזכות כל אלה, צייר וסירטט תמונה מלאה המשקפת את יחס מרן הראי"ה לפנימיות התורה ולימודה בתוך כך, אף זכה, להקים לתחיה כתב יד של מרן הראי"ה שנחשף כאן לראשונה בצורה נאותה .בשנים האחרונות הרגשתי שרב המכוסה על הגלוי כשמדברים על לימודי סתרי תורה על פי כתביו של מרן הראי"ה קוק, לעיתים אף נדמה, שגם מי שכבר שהחליט להתעסק בנושא זה נרתע מלכתוב סיכומים ומסקנות מוחלטות, כאילו צעד בעדינות על קליפות ביצים, לכן, החלטתי לחקור את הנושא לעומק, בנסיון להגיע למשנה בהירה וסדורה המנסה להציג באופן ברור וכנה את דעת מרן הרב קוק בנושא. .פרי החלטה זו הוא הספר, הבו אור. ההתעסקות בפנימיות התורה, ובעיקר ביחס למשנת מרן הרב קוק זצ"ל בנושא, הייתה תמיד תוספת חשובה ברקע המחלוקות היסודיות הקיימות בתוך הציבור הדתי לאומי, ובייחוד בישיבותיו. .אני צופה שחיבור מקיף ועמוק זה יציף את הדברים ביתר שאת ויעורר שיח פורה וכנה בנושאים שעד כה הסתכמו בסיסמאות וכרעי תרנגולת המתיימרים להעמיד, ללא הצלחה, יסודות אמונה ודעה במחשבת ישראל. ואכן, חוקרים רבים, הצטרפו לתלמידי חכמים שנחשפו לחיבור, והתרשמו ממנו מאד, הם ראו בספר פריצת דרך משמעותית ודחקו בי להוציאו לאור, לטובת הרבים, (חגי אירם)