www.booknet.co.il
בשם טובת הילד / מילי מאסס | מאסס מילי

בשם טובת הילד / מילי מאסס

מאסס מילי

מחיר: 94 ₪


מחיר בבוקנט: 84.6 ₪


קטגוריה: סוציולוגיה ואנתרפולוגיה 
הוצאה: רסלינג
בספרה בשם טובת הילד מתארת מילי מאסס את השתלשלותם של דיונים משפטיים בבקשת המדינה להכריז על ילדים בני אימוץ, מאחר שלטענת מערכת האימוץ הוריהם לא מסוגלים לגדלם. במוקד תיאור ההליכים המשפטיים מוצה עימות בין שתי תפיסות מוסר: האחת רואה בקשר הטבעי שבין ילדים להוריהם זכות שלהורים, אולם כשבמעשיהם או במחדליהם הם מקפחים אותה עומדת לילדים זכותם למשפחה חלופית; התפיסה האחרת רואה בזיקתם של ילדים להוריהם-מולידיהם קשר ייחודי שאינו ניתן להמרה, ולפיכך נושאת היעלמות הוריהם מחייהם משמעות של אובדן. במהלך הדיון המשפטי בעניינם נמצאים הילדים במקום חסוי כשחומת סודיות סוגרת עליהם והקשר שלהם עם הוריהם ממושטר על ידי פקידות האימוץ, אשר מעוניינות בניתוקו ומתכחשות לאובדן שגלום בכך. כשמונתה מילי מאסס על ידי בית המשפט לשמש עדה מומחית, כדי להעריך את יכולתם של ההורים לגדל את ילדיהם, היא מחשפה לתגובותיהם של הילדים שהעידו על הסבל שגרם להם ניתוקם מהורהים ועל הדרכים שבהן ניסו להתמודד מול איום האובדן. בד בבד נחשפו גם מקרים של העלמת עדויות אלה והכחשתן על ידי מערכת האימוץ. וכך, עוד בטרם נעלמו ההורים מחיי הילדים, נאלמה עדותם. העוול הגלום באי מניעת האובדן והפגיעה הקשה שבהשתקתו מוצגים בספר זה בארבעה סיפורים מרכזיים אשר בהם משולב דיון בסוגיות יסוד, כגון: הדרכים להערכת יכולתם של הורים לגדל את ילדיהם, שאלת ההשתייכות וההמשכיות בחייהם של ילדים, משמעות המונח "טובת הילד" הלכה למעשה ובחינת תפיסת התפקיד של פקידות האימוץ. סיפורים אלה הותרו לפרסום לאחר הליך משפטי ממושך, המתואר גם הוא בספר, תוך כדי דיון בהבחנה בין סודיות לבין צנעת הפרט. ד"ר מילי מאסס היא עובדת סוציאלית; תחום עיסוקה והתמחותה הוא רווחת הילד מההיבטים התיאורטיים, הקליניים והמשפטיים. במשך שנים רבות לימדה בבית הספר ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית.