www.booknet.co.il
תזונה הוליסטית | קמפבל קולין

תזונה הוליסטית

קמפבל קולין

מחיר: 98 ₪


מחיר בבוקנט: 88.2 ₪


קטגוריה: תזונה ודיאטה חדשים בהדרכה ופנאי 
הוצאה: פוקוס
כשמדﬠני תזונה בוחנים תפוח, הם מציינים את רשימת הﬠרכים התזונתיים שהמדﬠ הצליח לזהות: ויטמיני A, B, C אשלגן, סידן ומגנזיום. אבל כשאנחנו אוכלים את התפוח בשלמותו, אנחנו מקבלים ממנו הרבה יותר כי התפוח, וכמוהו כמﬠט כל מזון מן הצומח, מכיל אלפי מרכיבים שפוﬠלים במשולב באופן מופלא ובלתי ניתן לחיקוי, ואחראים לקיומם של תהליכים ביוכימיים חיוניים המתרחשים בגופנו. סגולותיו הבריאותיות של התפוח השלם ﬠולות לאין שיﬠור ﬠל סגולותיהם של הרכיבים הבודדים. לכן, טוב תפוח אחד ביד מﬠרימה של ויטמינים ﬠל המדף.

מדﬠי התזונה, כפי שהכרנו אותם ﬠד היום, ﬠומדים בפני שינוי מהפכני. הגישה המיושנת של חקר התזונה, שבודדה את הﬠרר התזונתי של כל רכיב בפני ﬠצמו, הובילה למסקנות מוטות ומוטﬠות בנוגﬠ לבריאותנו. התמקדות המחקר בסגולות של כל ויטמין וכל מינרל בנפרד, תוך התﬠלמות מהמורכבות המיוחדת של גוף האדם, משרתת את האינטרסים של תﬠשיית המזון ומﬠניקה למזונות המתוﬠשים בכלל, ולאלה המוﬠשרים בוויטמינים ומינרלים בפרט, תדמית של מזון בריא. גישה מיושנת זו אינה מביאה בחשבון את יחסי הגומלין והאיזון הﬠדין בין הרכיבים השונים, כפי שקיימים בטבﬠ ולכן היא אינה יכולה לשמש ﬠוד בסיס למחקרים בﬠלי השלכה אמיתית ﬠל בריאותנוִ.
 
אם מדﬠ התזונה הנוכחי הוא הבﬠיה, תזונה הוליסטית היא הפתרון. זהו ספר פוקח ﬠיניים שקורא תיגר ﬠל הגישה התזונתית המסורתית באמצﬠות חשיבה חדשנית, מתריסה ופורצת דרף בספרו הקודם מחקר סין, חולל ד“ר קולין קמפבל מהפכה ביחס של ﬠולם המדﬠ לנושא התזונה. הוא הוכיח שמזון צמחי מלא הוא התפריט הבריא ביותר לאדם, וכי יש ביכולתו להפחית בצורה דרמטית את התחלואה הכרונית האופיינית לחיים המודרניים. ב´מחקר סין´ פירט ד“ר קמפבל את סוגי המזונות שﬠלינו לאכול. כﬠת, בתזונה הוליסטית, הוא ממשיך ומפרט את כל הסיבות לכה כשהוא מﬠמת את הגישה הנוכחית המצמצמת ﬠם הגישה ההוליסטית המרחיבה והﬠדכנית. כמדﬠן מנוסה חושף ד“ר קמפבל מצד אחד את הטיﬠונים המדﬠיים שתומכים ביתרונות המזון הצמחי המלא, ומצד שני מתאר בסגנון ציורי ומרתק את ההשפﬠות מרחיקות הלכת של מדﬠ התזונה הנוכחי ﬠל שיﬠור התחלואה הכרונית בﬠולם. הספר גם מספק הסבר לשאלת השאלות: איך ייתכן שמול כל הﬠובדות המדﬠיות המוכחות הללו האדם המﬠרבי ﬠדיין שבוי בהרגלי התזונה הישנים והמזיקים?
 
הספר תזונה הוליסטית מיוﬠד לכל מי שבריאותו חשובה לו, כמו גם לכל רופא או מטפל בנושאי בריאות. המידﬠ הנחשף בו מאיר באור חדש מוסכמות מדﬠיות ומציﬠ להן חלופה. למסקנות הﬠולות ממנו יש השלכות גורליות ﬠל הבריאות של כל אחד ואחת מאיתנו.