www.booknet.co.il
הבהובים מהתנ"ך  | מרדכי רימור

הבהובים מהתנ"ך

מרדכי רימור

מחיר: 62 ₪


מחיר בבוקנט: 55.8 ₪


קטגוריה: דתות ואמונות 
הוצאה: ספרי מקור
ספר נדיר ומרגש זה כולל כמאתיים אלתורים ﬠל פסוקים ידוﬠים מהתנ"ך. אלה הם סיפורים קצרצרים המﬠלים לחיים דמויות, מﬠשים, מקומות ורקﬠ תנכיים. הקורא חש את התקופה ﬠל פרטיה ואורחותיה, כאירוﬠים שקורים כאן וﬠתה. הספר הוא ייחודי בצורתו ובתכניו.
 
האם שאלת את ﬠצמך אי-פﬠם מה הרקﬠ היום-יומי של פסוקי התנ"ך? מהו האירוﬠ שיכול היה להצית ולﬠורר פסוק תנ׳"כי מסוים? מה המחשבה שבﬠקבותיה נכתב פסוק? איזו משמﬠות יומיומית מסתתרת מאחורי פסוק מסוים? מי הם האנשים, מהם מקומות, מהן ההתנהגויות והמחשבות שמאחורי או בבסיס אירוﬠים תנ׳׳כיים המתוארים בפסוקים מסוימים? כל אלה מיוצגים בהבהובי סיפורים קצרצרים המאירים בהבזקים חטופים מרביתם ויזואליים - מאורﬠות, אנשים, התנהגויות ופﬠילויות.

בתחושת קדושה ודמיון פורה מﬠלה המחבר רוח חיים חדשה וﬠכשווית בפסוקים ידוﬠים הלקוחים מספר הספרים. ביכולת סיפורית מﬠודנת נושף המחבר חיים באירוﬠים תנ"כיים ידוﬠים, המקבלים כך משמﬠות חדשה, ומﬠלה דמויות לחיים ﬠל פרטיהן היומיומיים - מﬠשים ומחשבות כאחד.