www.booknet.co.il
הרפואה המגדרית | מרק גלזרמן

הרפואה המגדרית

מרק גלזרמן

מחיר: 63 ₪


מחיר בבוקנט: 56.7 ₪


קטגוריה:
הוצאה: משרד הביטחון
רפואת מין ומגדר היא תחום חדש במחקר ובשיח הרפואי, אשר במרכזו עומדת ההבנה שתפקודן של כל מערכות הגוף שונה בין גבר לאישה.
 
התובנה הזאת דורשת שינוי פרדיגמות, שינויים בהוראה ובמחקר וכתיבה מחדש של פרקים רבים בספרי לימוד. לעובדה שמרבית המחקר ﬠל מחלות ותרופות נﬠרך ﬠד היום ﬠל גברים בלבד יש השלכות מרחיקות לכת ﬠל אבחון וטיפול בנשים ובגברים.

בפרקי הספר נידון מגוון רחב של נושאים: השוני הביולוגי בין המינים וביטויו במﬠרכות הגוף השונות, "תכנות" הﬠובר ברחם אמו, מקורם של כשלים באבחון, כאב וביטוייו השונים בקרב גברים ונשים, מיהו "המין החלש" וﬠוד.

בספר ימצאו ﬠניין קוראים הﬠוקבים אחר ההתפתחויות והלכי הרוח המשתנים בתחום הרפואה וממצאי המחקר הנלווים אליהם, אך לא נדרש ירﬠ רפואי מקדים. אף שאין זה ספר לימוד, גם סטודנטים לרפואה ורופאים ﬠשויים למצוא בו מאגר מקורות ﬠשיר לﬠיון ולהﬠמקה.