www.booknet.co.il
מעמדה המשפטי של האם<BR>במזרח הקדום ובמקרא | לאה יעקבזן

מעמדה המשפטי של האם
במזרח ה

לאה יעקבזן

מחיר: 98 ₪


מחיר בבוקנט: 88.2 ₪


קטגוריה: חוק ומשפט היסטוריה  מגדר ופמיניזם סוציולוגיה ואנטרופולוגיה 
הוצאה: מאגנס
החברות במזרח הקדום ובישראל הקדומה נחשבו פטריארכליות. התא המשפחתי היה כפוף לשלטונו של האב שהחזיק בידיו סמכויות נרחבות על בני ביתו. צפוי היה אפוא שבמקורות הקדומים תשתקף דמות אב דומיננטית, שתוזכר לבדה או כמעט לבדה. אולם ברבים מהטקסטים המסופוטמיים והמקראיים, ובמיוחד בטקסטים המשפטיים, נזכרת האם בהקשרים שונים ובמגוון תחומים, ובעיקר באלה הנוגעים לצאצאיה. תופעה מסקרנת זו עוררה את השאלה, האִם היו לאֵם במזרח הקדום ובישראל הקדומה סמכויות משפטיות בבית האב?

הספר מעמדה המשפטי של האם במזרח הקדום ובמקרא, פותח צוהר לעולמן של האימהות הקדמוניות ולמעמדן בבתי האב שאליהם הן השתייכו ובחברות שבהן חיו. מתברר שהאימהות פעלו מכוח המעמד המשפטי שהיה להן בתחומים הקשורים בבניהן ובנותיהן בעניינים הנוגעים לנישואיהם ולהתנהגותם כלפיה.

הספר מיועד להולכים בשדות המחקר המסופוטמי והמקראי, ולקהל הרחב המתעניין בנושא האוניברסלי הנדון בו – יחסי אֵם וצאצאיה.